Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8406
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSağlam, Atilla-
dc.contributor.authorUzunoğlu, Belgin-
dc.date.accessioned2020-02-10T06:37:53Z-
dc.date.available2020-02-10T06:37:53Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationUzunoğlu, B. (2006). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda ezber çalmanın-söylemenin öğrenci başarısına etkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8406-
dc.description.abstractBu araştırmada, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki bireysel çalgı öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin ezber tekniğinin etkili kullanımına, ezber çalmanın/söylemenin ders, konser, resital ve sınav başarıları ile yorum ve seslendirme üzerindeki etkilerine ilişkin görüşleri alınmış, bu görüşlerin elde edilmesine yardımcı olan değişkenler arası ilişkiler incelenmiş ve değişkenler arası neden sonuç ilişkilerine yönelik en iyi denklem bulunmuştur. Araştırmanın problem cümlesi “Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda ezber çalmanın/söylemenin öğrenci başarısına etkisi var mıdır, ezber çalmaya ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri nelerdir?” şeklinde belirlenerek araştırma konusu yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi müzik eğitimi anabilim dallarında görev yapan 91 bireysel çalgı öğretim elemanı ve öğrenim gören 286 öğrenci olarak belirlenmiştir. Söz konusu öğretim elemanı ve öğrencilere yönelik iki ayrı anket düzenlenmiş ve elde edilen veriler çeşitli frekans tabloları, değişkenler arasında ilişki bulmaya yönelik korelasyon ve neden-sonuç ilişkisini açıklamaya yönelik regresyon teknikleriyle çözümlenmiş, yorumlanmış ve sonuçlar ortaya konmuştur. Sonuç ve önerilere 3 ayrı örnek verilebilir. Ezber tekniğinin sistematik kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına ilişkin öğrenci görüşünün %48,4’ü beklenen düzeyde, %35,6’sı beklenen düzeyin altında ve %14,4’ü beklenmeyen düzeydedir. Öğrencilere ve öğretim elemanlarına ezber yöntemleri ve kullanımına ilişkin seminerler düzenlenmelidir.“Ezberleme Aşamasında Kullanılan Ezber Seçenekleri” değişkeni ile “Ezber Çalma/Söyleme Becerisini Geliştirmek Đçin Yapılan Çalışmalar” değişkeni arasındaki korelasyon katsayısı r=0,432**’dir. Buna göre α=0,01 alındığında, bu değişkenler arasında pozitif yönlü, güçlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Öğrencilerin bu değişkenlerden biri hakkındaki görüşleri arttıkça diğer değişken hakkındaki görüşleri de artmaktadır. Öğrencilerin ezber çalma/söyleme becerilerini geliştirmek için her ders bir etüt/eserin anlamlı bir bölümü/teması ezber ödevi olarak verilmelidir. “Ezber Tekniğinin Bireysel Çalgı Eğitimi Dersinde Kullanılması Gerekliliği”ne ilişkin pozitif görüşlere sahip öğrenciler “Çalgı Hâkimiyeti ve Yorumlama Yeteneği”ne ilişkin görüşlere de sahiptir.tr_TR
dc.description.abstractThis study investigates the effective use of memorization technique by the students and teachers, their views about the effects of this technique on classes, concerts, recitals and success in the exams and on performance and vocalization in the institutions training music teachers, the relations among the variables that help to gather these views and states the best equation for the cause and effect relations among the variables. The problem sentence of the study is determined as “Does playing/singing from the memory have any effect on student success in music teacher training institutions and what are the views of the students and teachers about playing from the memory” The study group consists of 91 individual instrument teachers teaching and 286 students attending to the music education departments. Two separate questionnaires were prepared for the teachers and students in question and the gathered data are examined via various frequency tables, correlation techniques to find the relations among the variables and regression techniques to explain the cause and effect relation and the findings and results are displayed. Three different examples can be stated for the results and suggestions. 48,4% of the student views about the studies for the systematic use of memorization technique are at the expected level, 35,6% are below the expected level and 14,4% are at the unexpected level. There should be seminars on memorization methods and their use for the students and the teachers. The correlation co-efficient between the variable “memorization choices used during memorization stage” and “the activities carried out to improve the playing/singing from the memory skill” is r=0,432**. Accordingly, when α=0,01, there is a positive, significant and meaningful relation between these variables. As the views of the students on either of these variables increase, their views on the other variable also increase. In order to improve playing/singing from the memory skill of the students, each lesson meaningful part of study/piece should be given as memorization assignment in every term. The students who have positive views on “The necessity of using memorization technique in the Individual Instrument Education class” also have views on “Instrument Capability and Performance Skill”.en_US
dc.format.extentXXIII, 343 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBellektr_TR
dc.subjectMüzik eğitimitr_TR
dc.subjectEzbertr_TR
dc.subjectEzber tekniğitr_TR
dc.subjectEzber çalma/söylemetr_TR
dc.subjectMemoryen_US
dc.subjectMusic educationen_US
dc.subjectMemorizationen_US
dc.subjectMemorization techniqueen_US
dc.subjectPlaying/singing from the memoryen_US
dc.titleMüzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda ezber çalmanın-söylemenin öğrenci başarısına etkisinin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeThe evaluation of the effect of playing-singing from the memory on the success of the students in music teacher training institutionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187474.pdf2.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons