Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8277
Başlık: Türk siyasi değerleri açısından Türkiye-Avrupa Toplulukları ilişkileri
Diğer Başlıklar: Turkey in terms of value-Turkish political relations with the European Communities
Yazarlar: Genç, Mehmet
Reçber, Kamuran
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Avrupa Topluluğu
European Community
Bütünleşme
Integration
Türk dış politikası
Turkish foreign policy
Türkiye
Turkey
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Reçber, K. (1991). Türk siyasi değerleri açısından Türkiye-Avrupa Toplulukları ilişkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Türk siyasi değerlerinin Türkiye-AT ilişkilerime olan etkilerini, Avrupa Toplulukları'nın amaçlarıyla uyum ya da uyumsuzluklarını belirleyebilmek için seçilen "Türk Siyasi değerleri Açısından Türkiye-AT İlişkileri" konusu, si yasal değerlerin evrimi dolayısıyla Batı değerleriyle uyumu sorunu, çalışmamızda doğal olarak Cumhuriyet döneminin yanısıra aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin de incelenmesini gerekli kılmıştır. Dört ana başlık etrafında toplanan konunun, birinci bölümünde, Türk Dış Politikasında süreklilik arşeden ve.uzantılarını Qsmanlı İmparatorluğu' na kadar indirgeyebileceğimiz siyasal lazerler belirlenmiş ve incelenmiştir. İkinci bölümde bir taraftan Avrupa entegrasyonunda otlan olan benzer lâk öğesinin unsurları belirlenmeye çalışılmış öbür taraftan ise Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve.hukuki yapısının özellikleri tasbit edilerek, AT ile olan benzeşmeler veya Türkiye itibarıyla benzeştirme yönelişleri saptanmaya çalışılmıştır, Üçüncü bölümde Türkiye'nin Avrupa entegrasyonuna Avrupa Toplulukları aracılığıyla katılma çabaları ve altmışlı yıllardan itibaren Türk siyasal iktidarlarının dolayısıyla Örnek bazda ela alman bazı siyasal partilerin Türkiye-AT ilişkilerine bakış açısı değerlendirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8277
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
014703.pdf
  A kadar 2099-12-31
7 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons