Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8213
Title: Ebû Tâlib El-Mekkî'nin Kûtü'l-Kulûb adlı eserinde tevekkül kavramının tasavvufî seyirdeki yeri
Other Titles: The place of the notion tawakkul in Sufistic course in Qut al-Qulub of Abû Tâlib al Makkî
Authors: Tek, Abdürrezzak
Bozkurt, Halil
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Ebû Tâlib el-Mekkî
Abû Tâlib Al-Makkî
Kûtü'l-Kulûb
Tevekkül
Makam
Hal
Seyr u sülûk
Qût Al-Qulûb
State
Seyr u sülûk (The inner journey)
Tawakkul
Maqam
Issue Date: 10-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozkurt, H. (2019). Ebû Tâlib El-Mekkî'nin Kûtü'l-Kulûb adlı eserinde tevekkül kavramının tasavvufî seyirdeki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Ebû Tâlib el-Mekkî'nin Kûtü'l-Kulûb adlı eserini merkeze alarak tevekkül kavramının seyrini ele almaya çalıştık. Tasavvuf manevi bir yolculuk olduğundan dolayı ve tevekkülün seyrinden bahsedeciğimizden mütevellit öncelikle seyir, seyr u sülûkun esasları, nefis, nefsin mertebelerine değinerek tezimize başladık. Tezimizin ikinci bölümünde Kur'an'da, hadislerde ve kelâm ilminde tevekküle yüklenen anlamlara tasavvuf klasikleri, işâri tefsirler ve kelâmî tefsirlerden yararlanarak ışık tutmaya gayret ettik. Tezimizin üçüncü bölümünde, çalışmanın ana omurgasını oluşturan Kûtü'l- Kulûb'da yer alan makamlara ve müstakil olarak değinilmese de çokça bahsedilen hallerle tevekkülün irtibatını ortaya koymaya çalıştık. Tezimizin son bölümünde tevekkülün basamakları olarak kabul edilen tefvîz, sika ve teslime akabinde ise tevekkülle ilgili bazı meselelere yer vererek tezimizi nihayete erdirdik.
The aim of the study is to address the course of the notion ''tawakkul'' by emphasizing on Abû Tâlib al Makkî's work called Qût Al-Qulûb. Since sufism is a spiritual journey and we will discuss the course of resignation, we started our thesis addressing seyr, the basics of seyr u sülük (the inner journey), nafs and the stages of nafs. In the second part of our thesis, we tried to shed light on the meanings ascribed to tawakkul in the Quran, hadiths and kalam by making use of classics of Sufism and Ishari Tasfir (interpretation) and Kalam Tasfir. In the third part of our thesis, we tried to emphasize the maqams in Qut Al-Qulûb which forms the backbone of the study and the relationship of tawakkul discussed mainly even if it has not been stated independently. In the last part of our thesis, we referred to tavfiz (delegation), sika and surrender which are accepted as the stages of tawakkul and we finalized our thesis by addressing the phases of tawakkul.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8213
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
halil_bozkurt_tez.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons