Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8170
Title: Türkiye'de senfonik orkestralarda görev yapan başkemancıların Türk müzik kültürü içindeki yeri
Other Titles: The place of concertmeisters serving in Turkish symphonic orchestras within the Turkish music culture
Authors: Bozkaya, İsmail
Kılıçaslan, Ayşe Elif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Orkestra
Senfonik orkestra
Keman
Başkemancı
Orchestra
Symphonic orchestra
Violin
Concertmeister
Issue Date: 11-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıçaslan, A. E. (2010). Türkiye'de senfonik orkestralarda görev yapan başkemancıların Türk müzik kültürü içindeki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Türkiye'de senfonik orkestralarda görev yapan başkemancıların Türk müzik kültürü içindeki yerini belirleme amacına yönelik yapılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi Türkiye'de senfonik orkestralarda görev yapan baş kemancıların Türk müzik kültürü içindeki yeri nedir? şeklinde belirlenmiş ve problem cümlesine bağlı olarak 5 alt probleme yanıt aranmıştır.Araştırmanın evrenini Türkiye'deki senfonik orkestralar ve bu orkestralarda görev yapan başkemancılar oluşturmaktadır. Ülkemizde sınırlı sayıda senfonik orkestra olduğu düşüncesinden yola çıkılarak ayrıca örneklem grubu belirlenmemiş, bu orkestraların ve başkemancıların tamamı örneklem grubunda değerlendirilerek tam sayılı evren olarak düşünülmüştür.Bu araştırma orkestra ve başkemancılık ile ilgili kavramlar konusunda tarama modeline uygun olarak yapılarak tarihsel gelişim süreci belirlenmiş, genel olarak geniş bir arşiv taraması yapılarak günümüzde Türkiye'de görev yapan senfonik orkestralar ile bu orkestralarda kuruluşundan itibaren görevli başkemancıların kimler olduğu, eğitimleri, performans becerileri, orkestra içindeki statüleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca 22 başkemancıdan bilgi almak için görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır.Problemin çözümüne ilişkin kaynak taraması ve görüşme yoluyla elde edilen verilerin bir bölümü gruplandırılarak tablolar halinde gösterilmiş, bir bölümüne ise metin içinde bilgi akış sırasına göre yer verilmiş; kişilerden alınan diploma, afiş, konser programı gibi örnekler ekler bölümünde gösterilmiştir.Araştırma, bu alanda yapılan ilk çalışma olması nedeniyle önemli görülmektedir.
The purpose of this research is to determine the place of concertmeisters serving in Turkish orchestras within the Turkish music culture. The problem statement of the research has been defined as What is the place of concertmeisters serving in symphonic orchestras in Turkey, in the Turkish music culture and in connection to the main problem statement, answers for 5 sub-problems have been searched.The universe of the research is composed of the symphonic orchestras in Turkey and the concertmeisters serving in these orchestras. Since there are limited number of symphonic orchestras in Turkey, all of these orchestras and their concertmeisters have been evaluated in the sampling group. They have been considered as integer universe and no separate sampling group has been defined.This research has been performed about the concepts of orchestra and concertmeister in accordance with archive scanning model and the historical development process has been determined. In general, a broad archive scan has been performed and; it has been tried to determine which symphonic orchestras are performing in Turkey and who are the concertmeisters serving from the foundation of these orchestras, what their education, performance skills and status within the orchestra are. In addition, interviews have been performed with 22 concertmaisters.Some of the data related with the solution of the problem derived from source scanning and interviews have been grouped and demonstrated as charts. The remaining parts have been placed in the text in accordance with the information flow and the samples like diplomas, posters, concert programs have been demonstrated in the annexes.This research is considered as critical, since it is the first study performed on this subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8170
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311055.pdf17.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons