Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8021
Title: İlköğretim denetçileri ile alan dışından atanan sınıf öğretmenleri arasındaki iletişim
Other Titles: The communication between classroom teachers from other disiplines and the first education inspectors
Authors: Güleç, Selma
Kara, Sevilay
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Denetçiler
Sınıf öğretmenleri
Öğretmenler
İlköğretim okulları
Controller
Class teachers
Teachers
Primary education schools
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, S. (1999). İlköğretim denetçileri ile alan dışından atanan sınıf öğretmenleri arasındaki iletişim. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, alan dışından atanan sınıf öğretmenleri ile ilköğretim denetçileri arasında yaşanan iletişim sorunlarım ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evrenini, Bursa iline Pedagojik Formasyonsuz atanan sınıf öğretmenleri ve Bursa ilinde görev yapan ilköğretim denetçileri oluşturmaktadır. Bilgi toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. İncelenen denetçi ve öğretmen davranışlarına ilişkin verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Denetçi ve öğretmen görüşleri verilen cevapların çoğunluğunda örtüşmüştür. Yüzyüze iletişime ilişkin çok belirgin sorunlar yaşanmadığı, yaşanan sorunların denetim stresi, alanda hakim olan denetçi imajı ve öğretmenlerin mesleki bilgi eksikliklerinden kaynaklandığı görülmüştür. Denetçilerin büyük bir çoğunluğu bu grup öğretmenlerin sisteme katılımlarını olumlu bulmamalarına rağmen denetimlerine budununu yansıtmadıkları görülmüştür. Araştırmaya dahil olan denetçi ve öğretmen görüşlerine bakıldığında, denetçilerin rehberlik çalışmalarına daha fazla zaman ayırmaları istenmektedir. Sınıf öğretmenliği mesleği için ön eğitimin gerekli olduğu, meslek içinde yetişmeleri için rehber öğretmenlerden, denetçilerden, hizmet içi kurslarından yararlanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, sınıf öğretmenlerinin alanda verimini artırabilmek için bazı önerilerde bulunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8021
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074357.pdf
  Until 2099-12-31
6.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons