Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7856
Title: Tohum yatağı hazırlığında kullanılan aletlerin enerji gereksinimlerinin belirlenmesi
Other Titles: Determining energy requirements of some seedbed preparation implements
Authors: Yüksel, Gürcan
Tekin, Yücel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
Keywords: Toprak işleme enerjisi
Tillage energy
Çeki kuvveti
Draught force
Toprak sıkışıklığı
Soil compaction
Issue Date: 6-Sep-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tekin, Y. (1995). Tohum yatağı hazırlığında kullanılan aletlerin enerji gereksinimlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tarımsal üretimde birim alandan elde edilen ürün miktarını artırmada teknolojik uygulamaların giderek ağırlık kazanması daha fazla eneıji kullanmayı gerektirmiştir. Gelecekte tarım makinalarının eneıji yönetimi büyük önem kazanacaktır. Enerji yönetimine ait kararlar için de aletlerin çeki kuvvetlerinin bilinmesi gerekmektedir. Tarımsal işlemlerde verimliliği artırabilmek için traktör ve kullanılan alet arasındaki kuvvetlerle ilgili detaylı bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Toprak işlemede çeki kuvvetleri gereksiniminin tahmini için sayısal uygulama modelleri geliştirilmiş olmakla beraber, bu modellerin iyileştirilebilmesi için tarla çalışmalarında alınan verilere gereksinim vardır. Bu araştırmada U.Ü.Z.F. Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde kulaklı pulluk, diskli tırmık, kültivatör, dişli tırmık gibi toprak işleme aletleri ile farklı çalışma hızlarında çeki kuvveti, çeki hızı, patinaj gibi işletmecilik açısından gerekli bazı veriler ölçülmüştür. Çeki kuvveti ölçümlerinde çift traktör yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, her bir toprak işleme aleti için çalışma hızının artmasıyla söz konusu aletlerin çekilebilmesi için gerekli olan çeki kuvvetinin arttığı bulunmuştur. İki toprak tipi ele alındığında, denenen toprak işleme aletleri için toprak sıkışıklığı değerinin büyük olduğu tarlada gereksinim duyulan çeki kuvvetlerinin daha büyük olduğu saptanmıştır.
To increase amount of crops from the unit field in agricultural production by repiacİng in to new technology is needed to be use more energy. Energy management of agricultural machinery will be increasingly İmportant in the fiıture. Draft requirements will also be required for energy management decision. To improve productivity in farm operations; it is necessary to have detailed information about the forces between tractors and implements. In order to estimate tillage energy requirements, attempts have been made by using numerical models, however, field practices must be adapted to collect data so that models can be evaluated. This research describes the basic farm machinery management data such as draught forces, speed and slippage for moldboard plough, disk harrow, cultivator and spike tooth harrow under different working speed in Application and Research Farm of Agriculture Faculty of Uludağ University. Twin tractor method has been used to measure draught forces of implements. Results showed that draught requirements increased with increasing the working speed for soil tillage equipments. At the two types of soil; such as clay and sandy loam, it was found that the draught force requirements are higher in the compacted soil conditions for every tillage implement
URI: http://hdl.handle.net/11452/7856
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045320.pdf
  Until 2099-12-31
2.04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons