Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7787
Title: 2001 ekonomik krizinin mala karşı suçlar üzerindeki etkisinin analizi: Bursa örneği
Other Titles: Analysis of the impact of the 2001 economic crisis on the property crimes: The case of Bursa
Authors: Berkay, Fügen
Abanoz, İsmet Nezih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı/Sosyoloji Bilim Dalı.
Keywords: Anomi
Ekonomik kriz
Mala karşı suç oranları
İşsizlik ve eşitsiz gelir dağılımı
Endüstrileşme
Anomie
Economic crisis
Property crime rates
Unemployment
Industrialization
Unequal distribution of income
Issue Date: 26-Sep-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Abanoz, İ. N. (2011). 2001 ekonomik krizinin mala karşı suçlar üzerindeki etkisinin analizi: Bursa örneği. Yayınlanmamış doktora tezi.
Abstract: Kriz kavramı tarih boyunca suç ile ilişkilendirilmiştir. Mala karşı suçlardaki artış ekonomik krizler ile yakından ilişkilidir. Açıktır ki ekonomik krizler insanı sosyal, kültürel ve psikolojik olarak etkilemektedir. Bundan dolayı ekonomik krizlerin insanların yaşamını doğrudan etkilediği ileri sürülebilir. Ekonomik anomi, eşitsiz gelir dağılımı, endüstrileşme ve yaygın işsizlik sonucunda, yabancılaşma ve toplumsal yeni tabakalaşma ile ortaya çıkmaktadır.Çalışmada iki durum incelenmek istenmiştir. Birincisi, anomi kavramı ile ekonomi ilişkisi, ikinci olarak da Bursa'da yaşanan 2001 ekonomik krizi sırasında ve sonrasında mala karşı suç oranlarındaki değişim. Çalışmada kullanılan yöntem literatür taraması ve ikincil kaynakların kullanılması ile oluşturulan bir yöntemdir. Çalışmanın uygulama bölümünde, yüz bin kişi başına düşen suç oranları tek değişkenli zaman serisi analizi perspektifinde ele alınmıştır. Bulgular göstermiştir ki 2001 ekonomik krizi boyunca ve sonrasında Bursa'da mala karşı suçlar, pozitif ve devamlı bir şekilde artmıştır.
The concept crisis has been associated with all kinds of crime throughout the history. Economic crises have also been related to the increase in the property crime. Obviously, economic crises have an impact over human beings in terms of sociology, psychology and culture; therefore, it can be asserted that economy have influence on human life directly. The results of economic anomie, the unequal distribution of income, prevalent unemployment, industrialization have caused alienation and new kinds of stratification. The aim of this thesis has two fold purpose. First, it aims to demonstrate that anomie is related to economy and second it aims to present that during and after the economic crisis 2001 the property crime rates change in Bursa. The method of this study is developed by using secondary data. In the application part of the study, crime rates for a hundred thousand per capita are discussed in the perspective of univariate time series analysis. The findings indicate that during and after the 2001 economic crisis in Bursa, number of property crimes increased positively and continuously.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7787
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294822.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons