Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7732
Title: Hepatoselüler karsinomlu hastalarda sorafenib etkilerinin retrospektif değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of sorafeni̇b effects in hepatocellular carcinoma: A retrospecti̇ve study
Authors: Kanat, Özkan
Şahin Tırnova, Şirin Zelal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Sorafenib
İleri evre
Hepatoselüler karsinom
Sağkalım
Advanced stage
Hepatocellular carcinoma
Survival
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tırnova, Ş. Z. Ş. (2017). Hepatoselüler karsinomlu hastalarda sorafenib etkilerinin retrospektif değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hepatoselüler karsinom (HSK), tüm maligniteler arasında 5. sırada, kansere bağlı ölüm sebepleri arasında ise 2. sırada yer alır. Vakaların yaklaşık %80'i altta yatan kronik hepatit B veya C enfeksiyonuna bağlı gelişir. Dünyanın her yerinde HSK erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Sorafenib, ileri evre HSK'larda tedavide kullanılan ve sağkalım süresini uzatan bir oral multikinaz inhibitörü ilaçtır. Retrospektif olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın amacı 01.01.2010-01.01.2017 tarihleri arasında merkezimizde takip ettiğimiz 63 adet HSK'lı hastayı demografik, etyolojik, klinik, laboratuvar ve radyolojik özellikleri açısından incelemek ve hastaların sorafenib altında genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım sürelerini güncel literatür bilgileri ile karşılaştırmaktır. Çalışmamızda hastalar yaş, cinsiyet, siroz etyolojisi, Child-Pugh skoru, performans durumu, tümör özellikleri (çapı, sayısı, invazyon ve metastaz durumu), alfa-fetoprotein ve albümin değerleri, sorafenib kullanım süre ve dozu, sağkalım süresi, progresyona kadar geçen süre ve sorafenib öncesi uygulanmış olan tedaviler açısından değerlendirildi. Hastaların büyük çoğunluğunun erkekler olduğu (%87,3) ve etyolojide en sık kronik hepatit B olduğu (%70,3) görüldü. Çalışmamıza dahil edilen hastaların %61,9'u 65 yaşından küçüktü. Hastaların sorafenib başlandıktan sonraki genel sağkalım süresi 24,3 hafta iken progresyonsuz sağkalım süresi ise 18,3 haftaydı. Multivaryans analizlerde Child-Pugh B ve C hastalar (HR 5,31, p=0,003) ile albümin değeri ≤2,5 g/dL olan hastalarda (HR 3,09, p=0,017) mortalitenin artmış olduğu, sorafenib kullanımı sırasında yan etki gelişen hastalarda ise (HR 2,19, p=0,048) azalmış olduğu gösterildi. Yine Child-Pugh B hastalarda progresyona kadar geçen sürenin daha kısa olduğu gösterildi (HR 6,3, p=0,033). Sonuç olarak; çalışmamızda özellikle karaciğer fonksiyonları nispeten korunmuş hastalarda sorafenibin sağkalımı artırdığı doğrulandı. Child-Pugh skoru, albümin düzeyi ve sorafenib kullanımı sırasında yan etki gelişmesi ile sağkalım arasında anlamlı ilişki bulundu.
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the 5th most common cancer type and the second leading cause of cancer-related deaths in the world. Approximately 80% of HCC cases develop due to the underlying chronic hepatitis B or C infection. HCC is more common in men than in women all over the world. Sorafenib is an oral multikinase inhibitor that improves survival in advanced hepatocellular carcinoma. The purpose of this retrospective study is to investigate the demographic, etiological, clinical, laboratory and radiological characteristics of 63 patients with HCC treated in our center between 01.01.2010 and 01.01.2017 and to compare the overall survival and progression free survival times of the patients under sorafenib treatment with the current literatüre data. Patients were evaluated in terms of age, sex, cirrhosis etiology, Child-Pugh score, performance status, tumor characteristics (diameter, number, invasion and metastasis status), alpha-fetoprotein and albumin value, duration and dose of sorafenib use, survival, progression-free survival and pre-sorafenib treatments. The majority of the patients were male (87,3%) and the most common etiologic factor was chronic hepatitis B (70,3%). 61,9% of the patients were younger than 65 years. The overall survival time of the patients after the onset of sorafenib was 24,3 weeks and the progression-free survival time was 18,3 weeks. Multivariate analysis identified an increased rate of mortality with Child-Pugh B and C (HR 5,31, p=0,003) and albumin level less then 2,5 g/dL (HR 3,09, p=0,017) and decreased rate of mortality in patients who develop side effects during the use of sorafenib (HR 2,19, p=0,048). Also in Child-Pugh B patients, time to progression was shorter (HR 6,37, p=0,033). Consequently; in our study, it was confirmed that sorafenib increased survival in patients with relatively conserved liver function. There was a significant relationship between survival and Child-Pugh score, albumin level and side effects during sorafenib treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7732
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
482724.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons