Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7267
Title: Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde son gelişmeler
Other Titles: Recent developments in taxation of electronic commerce
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Akar, Hakan
Yurter, Yiğit Alp
Keywords: Küresel rekabet
Elektronik ticaret
Elektronik ticaretin vergilendirilmesi
Vergi cennetleri
Vergileme ilkeleri
Global competition
Electronic trade
Taxation of electronic trade
Tax havens
Taxation principles
Issue Date: 9-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akar, H. ve Yurter, Y. A. (2015). "Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde son gelişmeler". International Journal of Social Inquiry, 8(1), 1-28.
Abstract: Teknolojik gelişmeler hem günlük yaşamda hem de ticari faaliyetlerde birçok yenilik ve değişiklik getirmiştir. Sanayi toplumundaki geleneksel ticaretin yerini bilgi toplumunda elektronik ticaret almıştır. En çok bilinen tanımıyla elektronik ticaret (e-ticaret); işletmeleri, bireyleri ve kamu kurumların arasındaki ticari faaliyetlere ait etkinliklerin tüm aşamalarının bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, 1998 yılından itibaren internet teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak hızlı bir artış sergilemiştir. Bu artış, ticaretin taraflarına bazı faydalar sağlasa da vergi idareleri açısından ciddi sorunlara neden olmuştur. Mükellefler kolaylıkla sınır aşan işlemleriyle vergi kaçırma ve vergiden kaçınma olanaklarını genişletmişlerdir. Aynı zamanda elektronik ticaret dünya ekonomilerini birbirine bağlamaktadır. Doğal olarak elektronik ticaretin vergilendirilmesi dünya üzerindeki bütün ekonomileri etkilemektedir. Dolayısıyla elektronik ticaretin uluslararası niteliği, vergi otoritelerinin işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, günümüz dünyasında giderek artan elektronik ticaretin vergileme üzerine etkileri, bu alana ilişkin sorunlar ve geliştirilen çözüm yollarına ilişkin gelişmeleri inceleyip önerilerde bulunmaktır.
Technological developments have made change both in our lives and commerce. Electronic commerce in information society has been getting the place of traditional commerce in industry society. The best-known definition of electronic commerce (e-commerce) is refers to all forms of transactions relating to commercial activities, including firms, individuals and public institutions. Electronic commerce has shown very fast increases since 1998 depending on the developments in internet technology. Although this increase has brought advantages to the producers and consumers, a serious problem has also brought up along with it for the revenue authorities in this case. Taxpayers have expanded their tax evasion and tax avoidance possibilities by cross-border transactions at the same time electronic commerce is integrating the world economies. Naturally, taxation of electronic trade is related to all countries and economies all over the world. Therefore, the international characteristic of electronic commerce necessitates cooperation between tax authorities in solving this problem. The aim of this study is to examine the developments in the effects of electronic commerce on taxation, the problems related to this field and the ways of solutions developed in today’s world.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/354749
http://hdl.handle.net/11452/7267
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2015 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_1.pdf823.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons