Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7012
Başlık: Ohmik ısıtma destekli işlemlerin gıdalarda kullanımı ve kalite uzerine etkisi
Diğer Başlıklar: Use of ohmic heating assisted treatments in foodstuffs and impact on quality
Yazarlar: Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
0000-0001-6128-7453
0000-0002-9948-4433
0000-0002-1951-7937
İncedayı, Bige
Seyhan, Buket
Çopur, Ömer Utku
Anahtar kelimeler: Elektroporasyon
Evaporasyon
İnaktivasyon
Ohmik ısıtma
Electroporation
Evaporation
İnactivation
Ohmic heating
Yayın Tarihi: 6-Mar-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: İncedayı, B. vd. (2019). "Ohmik ısıtma destekli işlemlerin gıdalarda kullanımı ve kalite uzerine etkisi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 341-354.
Özet: Gıda sektöründe geleneksel ısıl işlem uygulamalarına alternatif olabilecek daha hızlı ve çevreci üretim teknolojileri araştırılmaktadır. Son zamanlarda üzerinde birçok araştırma yapılan yöntemlerden biri olan, literatürde joule ısıtma, elektriksel direnç ısıtma, elektro iletken ısıtma ve rezistans ısıtma olarak da adlandırılan ohmik ısıtma, gıdaların elektriksel yolla ısıtıldığı bir sistemdir. Geniş bir uygulama alanına sahip olan ohmik ısıtma yönteminde ısı enerjisinin direk ürün içerisinde oluşması birçok avantaj sağlamaktadır. Ohmik ısıtma sisteminin verimliliğini etkileyen başlıca parametreler elektriksel direnç, elektriksel alan kuvveti, partikül boyutu ve konsantrasyondur. Bu derleme çalışmasında, son dönemlerde ohmik ısıtma sistemi ile gerçekleştirilen evaporasyon, ekstraksiyon, çözündürme, enzimatik ve mikrobiyal inaktivasyon uygulamaları incelenerek, ohmik ısıtmanın verimliliği, avantajları ve gıda kalitesi üzerine etkileri değerlendirilmiştir.
In the food sector, faster and ecological production technologies alternative to conventional heat treatment applications are being investigated. Ohmic heating, also called joule heating, electrical resistance heating, electro-conductive heating and resistance heating in the literature, which is one of the most researched method in recent years, is a system where the foods are heated electrically. This method has a wide application area and the formation of heat energy directly in the product during the process provides many advantages. The main parameters affecting the efficiency of the ohmic heating system are electrical resistance, electrical field strength, particle size and concentration. In this study, current ohmic heating assisted evaporation, extraction, dissolution, enzymatic and microbial inactivation applications are reviewed and the effects of ohmic heating on efficiency and food quality have been evaluated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/866960
http://hdl.handle.net/11452/7012
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2019 Cilt 33 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
33_2_11.pdf374.04 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons