Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6732
Title: Uyuzda serum immunglobulinleri, kompleman düzeyi, direkt immunfloresan bulguları ve ev tozu akar hassasiyeti ilişkisinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the relationship between serum immunoglobulins, complement level, direct immunofluorescence findings and house dust mite sensitivity in scabies
Authors: Aydoğan, Kenan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sarcoptes scabiei
Dust
Toz
Uyuz
Scabies
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydoğan, K. (1998). Uyuzda serum immunglobulinleri, kompleman düzeyi, direkt immunfloresan bulguları ve ev tozu akar hassasiyeti ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma uyuz patogenezinde humoral immunite reaksiyonlarına açıklık getirebilmek amacı ile yapıldı. Klinik ve parazitolojik olarak uyuz tanısı konan yaşları 5-62 arasında değişen, 7'si kadın 19'u erkek toplam 26 hasta ele alındı.Bu hastalarda 4 nodül, 6 sillon ve 16 papuloveziküler lezyonlardan biyopsi yapıldı. Direkt immunfloresan(DİF) metodu ile immun birikimler incelendi. Serumda dolaşan antikorlar ,kompleman komponentleri „total IgE ile ev tozu akarlarına (ETA) duyarlılık durumu araştırılarak elde edilen sonuçlar 24 sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldı. Araştırma ve kontrol grubu olgularında serum immunglobulinleri, Cze ve C4 kompleman komponentleri, total IgE ile ev tozu akari spesifik IgE düzey ve skorunu saptandı. Bunun için sırasıyla ışık nefelometrik, MEIA (Microparticle Enzyme İmmun Assay) ve AlaSTAT EIA yöntemi kullanıldı DİF'te 22 hastada (%84.6) subkorneal alan(SC), dermoepidermal bileşke(DEB) ve dermal perivasküler alanlardan(PV) en az birinde immun birikim saptanmıştır. 5 sillonda saptadığımız birikimler literatür ile uyumlu iken, 2 nodül ve 7 90 papülde sc birikimi ile 2 sillonda kil follikülünde belirlenen birikimlere ulaşabildiğimiz literatürlerde ratlayamadık. 4 olguda (1'i sillon,3'ü papül) ise hiçbir birikim bulunamadı. Uyuzlu olgularda IgA, Cze düzeylerinde azalma, IgG, IgM ve IgE düzeylerinde artma olduğu, C4 düzeyinde ise değişiklik olmadığı gözlendi. Her iki grup serum IgA, IgE ve Cze ortalama düzeyleri biyoistatistiksel olarak kıyaslandığında sırasıyla p< 0.001,p<0.0001 ve p<0.01 olarak anlamlı bulundu. Uyuzlu olgularında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı ETA spesifik IgE test sonucu saptandı.(p<0.05) Uyuzlu hastalarda ETA hassasiyeti varlığının papül, papül/nodül ve tüm olgular için immun depozit açısından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamışken, serum total IgE düzeyleri açısından papül/nodül ve tüm olgularda anlamlı artış saptandı.(p<0.05) Diğer immunglobulin ve kompleman komponentlerinde anlamlı değişiklik bulunmadı. Bu sonuçlar bize uyuz patogenezinde sarcopta karşı kompleman aktivasyonu ile IgA, IgG, IgM ve özellikle IgE sinifi antikor yanıtını göstermektedir. Biz bu araştırmada ayrıca ETA hassasiyeti gösteren olgularda çapraz reaksiyonlar nedeni ile özellikle IgE aracılı reaksiyonların indüklenebileceği sonucuna vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6732
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088590.pdf
  Until 2099-12-31
6.34 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons