Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6727
Title: 1-sübstitüe tetrahidroizokinolinlerin sentezleri ve özelliklerinin araştırılması
Other Titles: Search for the synthesis and properties of 1-substituted terahydroisoquinolines
Authors: Coşkun, Necdet
Tunçman, Selen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: İzokinolin
1-Aril-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin
THI
Pictet- Spengler
H2O2/tungstat ile yükseltgeme
3,4-Dihidroizokinolin-2-oksit
Çevrilme
İzoksazoloizokinolin
Kararlı azometin ilid
4-İzoksazolin çevrilme mekanizması
Alkin
DMAD
Dipolar halka katılma
Sentez
Heterohalkalılar
Isoquinoline
1-Aryl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Oxidation with H2O2/tungstate
3,4-Dihydroisoquinoline-2-oxide,
Rearrangement
Isoxazoloisoquinoline
Stable azomethine ylide
4-Isoxazoline rearrangement mechanism
Alkyne
Dipolar cycloaddition
Synthesis
Heterocycles
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunçman, S. (2006). 1-sübstitüe tetrahidroizokinolinlerin sentezleri ve özelliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 1-Aril-6,7-dimetoksi-1,2,3,4-tetrahidroizokinolinler 2a-e 2-(3,4-dimetoksifenil)-etilaminin aromatik aldehitler ile TFA içinde reflüks edilmesi sonucu one-pot prosedüregöre hazırlanmışlardır. Tetrahidroizokinolinlerin 2a-e H2O2/WO4-2 ile metanol içindeoda sıcaklığında muamele edilmesi ile karşılık gelen 3,4-dihidroizokinolin-2-oksitler3a-e elde edilmiştir. Siklik nitronların 3a-e DMAD ile toluen içinde oda sıcaklığındaetkileştirilmesi karşılık gelen izoksazolo[3,2-a]izokinolinleri 4a-e vermiştir. 4Bileşiklerinin toluen içinde reflüks edilmesi ile karşılık gelen ilidler 5a-e yüksekverimlerle elde edilmiştir (Metot A). Sübstitüentlerin 4a-e bileşiklerinin çevrilme hızıüzerindeki etkisi bizi ard arda gelen C-C bağının heterolitik olarak ayrışması ve 1,3-sigmatropik çevrilmeyi içeren yeni bir mekanizma tartışmaya teşvik etmiştir.Nitronların 3 molce eşit miktarda DMAD ile toluen içinde reflüks edilmesini içerenone-pot reaksiyon yine ilidleri 5a-e vermiştir (Metot B). Elde edilen bileşiklerin yapılarıspektral yöntemlerle ve elementel analizlerle aydınlatılmıştır. 2-(3,4-dimetoksifenil)-etilaminin TFA içinde (S)-1-metilbenzilizosiyanat ve aromatik aldehitler ile one-potreaksiyonu üzerinden homokiral tetrahidroizokinolinlerin 2 hazırlanması denendiğindeoptikçe aktif olmayan 1-aril-2-aminokarbonil tetrahidroizokinolinler 7 elde edilmiştir.Oluşan amidin önce debenzilasyonu ve onun halkalaşmasının karşılık gelen 7bileşiklerini verdiği açıkça görülmüştür. Bu nedenle öncelikle 2 bileşikleri kloroformiçinde (S)-1-metilbenzilizosiyanat ile karşılık gelen aminokarbonillenmiştetrahidroizokinolinleri 6 elde etmek üzere etkileştirilmiş sonra karşılık gelen ürelerin 7yüksek verimlerle elde edilmesi için oda sıcaklığında TFA ile muamele edilmiştir.
1-Aryl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolines 2a-e were prepared according toa one-pot procedure involving the reaction of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethylamine witharomatic aldehydes in TFA at reflux. Tetrahydroisoquinolines 2a-e were treated withH2O2-WO42- in methanol at room temperature to give the corresponding 3,4-dihydroisoquinoline-2-oxides 3a-e. The treatment of cyclic nitrones 3a-e with DMADin toluene at room temperature gives the corresponding isoxazolo[3,2-a]isoquinolines4a-e. Compounds 4 were heated in toluene at reflux to give the corresponding ylides 5a-e in high yields (Method A). The effect of the substituents on the rate of therearrangement of compounds 4a-e prompted us to discuss a new mechanism involvingconsecutive C-C bond heterolysis and 1,3-sigmatropic shift. A one-pot reactioninvolving the treatment of nitrones 3 with equimolar amounts of DMAD in refluxingtoluene gave again ylides 5a-e (Method B). The structures of the prepared compoundswere elucidated by spectral means and elemental analyses. Attempts to preparehomochiral tetrahydroisoquinolines 2 via the one-pot reaction of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethylamine with (S)-1-methylbenzylisocyanate and aromaticaldehyde in TFA led to the formation of optically inactive 1-aryl-2-aminocarbonyl-tetrahydroisoquinolines 7. It was clear that the amide formed was first debenzylated andits cyclization gives the corresponding 7. Therefore we have first treated compounds 2in chloroform to give the corresponding aminocarbonylated tetrahydroisoquinolines 6which were then treated with TFA at room temperature to give in high yields thecorresponding ureas 7.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6727
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183797.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons