Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6709
Title: Vergilendirme alanında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun değerlendirilmesi ve Bursa ilinde bir araştırma
Other Titles: The evaluation of individual appeal to the Constitutional Court i̇n the field of taxation anda a research i̇n Bursa
Authors: Gerçek, Adnan
Uygun, Esra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Bireysel başvuru
Anayasa yargısı
Anayasa mahkemesi
Vergi uyuşmazlıkları
Vergi cezaları
Temel hak ve özgürlüklerin korunması
Individual application
Constitutional jurisdiction
Constituonal court
Tax dispute
Tax penalties
Protection of fundamental rights and freedoms
Issue Date: 21-Oct-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uygun, E. (2015). Vergilendirme alanında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun değerlendirilmesi ve Bursa ilinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde birçok devlet, temel hak ve özgürlüklerin kamu işlemlerine karşı korunması amacıyla, bireylere Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanımışlardır. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu, 2010 yılında yapılan halk oylaması ile kabul edilip, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunla hukukumuza girmiştir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu uygulamasını ele aldığımız bu çalışmada amaçlanan; temel hakların etkili biçimde korunmasına yönelik olarak, Vergilendirme alanında Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvurunun işleyişini, koşullarını ve uygulanabilirliği araştırılacaktır. Bu amaçla tez çalışması 3 ana bölüm halinde planlanmıştır. Birinci bölümde vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Anayasa Mahkemesi'nin yeri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde temel hak ve özgürlükler ile bireysel başvuru yolu uygulaması, üçüncü bölümde ise, çalışmanın asıl amacını oluşturan vergilendirme alanında bireysel başvuru yolu uygulaması ve verilen kararların değerlendirilmesi yapılacaktır. Sonuç kısmında da uygulamanın başarıya ulaşması için gerekli görülen eleştiri ve önerilere yer verilmiştir.
Nowadays, many government have recognized their citizens the right to individual appeal to constitutional court for protection of basic rights and freedoms against public proceedings. In Turkey, individual appeal to the constitutional court is accepted according to the referandum in 2010 by Law No. 6216 Organization and trial procedures of the Constitutional Court, is entered to our law will be announced individually remedy to the Constitutional Court. We aim in this study on "individual appeal to right" to examine the procedures, condition and applicability of indivual appeal to the constitutional court in the field of taxation directed to the protection of basic rights and freedoms effectively. In this aim, this thesis is planned as three main sections. In the first section of study has focused on the place of the costitutional court in the resolution of tax dispute. In second section basic rights and freedoms with individual appeal; and in third section, individual appeal to the constitutional court in the field of taxation which constitutes the main objective study and will be assessed decisions. In the conclusions section.are included critism regarding the requirements for he success of this institution and proposals.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6709
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427416.pdf3.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons