Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6696
Title: Bazı ileri arıtma teknikleri ile bitki gelişim düzenleyici (bgd) gideriminin araştırılması
Other Titles: Removal of plant growth regulator (pgr) with some advanced oxidation technologies
Authors: Solmaz, Seval Kutlu Akal
Morsünbül, Tülay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İndol-3-bütirik asit
İleri oksidasyon prosesleri
Fenton
Fenton-like
Ozonlama
O3/H2O2
Solar fotokataliz
Indole-3-butyric acid
Advanced oxidation processes
Ozonation
Solar photocatalysis
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Morsünbül, T. (2010). Bazı ileri arıtma teknikleri ile bitki gelişim düzenleyici (bgd) gideriminin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma kapsamında, bir tür bitki gelişim düzenleyicisi (BGD) olan İndol-3-bütirik asitin Fenton (FP), Fenton-Like (FLP), Ozon (O3), Ozon/Hidrojen peroksit (O3/H2O2) ve solar fotokataliz (SFP) prosesleri gibi bazı ileri oksidasyon prosesleri ile gideriminin araştırılması yapılmış, KOİ parametresi esas alınarak TOC ve HPLC ölçümleri yardımıyla en etkin proses belirlenmeye çalışılmıştır.FP için; pH=3, 2mM Fe+2, ve 6mM H2O2 dozlarında en iyi giderim verimleri elde edilmiştir. KOİ, TOC ve IBA giderim verimleri sırasıyla; %75, %77 ve %100 olarak belirlenmiştir. FLP için; pH=3, 2 mM Fe+2, ve 10 mM H2O2 koşullarındaki giderim verimleri, KOİ, TOC ve IBA için sırasıyla %57, %59 ve %100 olarak bulunmuştur.O3 prosesi için en uygun pH; 12, O3/H2O2 prosesi için ise 9 olarak bulunmuştur. 81 mgO3/L.dk. ozon dozunda KOİ giderim verimi %43 olarak belirlenmiştir. Bu dozdaki TOC giderim verimi % 45 olarak elde edilmiştir.O3/H2O2 prosesinde 81 mg/L.dk ozon ve 1 mM H2O2 dozunda KOİ giderim verimi %86 olarak bulunmuştur ve TOC giderim veriminin %65 olduğu görülmüştür.Solar Fotokataliz Prosesinde pH=6' da %97 IBA giderimi sağlanmıştır. 1000 ve 1500 mg/L TiO2 dozu için IBA giderim verimi sırasıyla, %98 ve %99 olarak elde edilmiştir. Bu TiO2 dozlarında KOİ ve TOC giderim verimleri de aynı olmakla beraber, sırasıyla %82 ve %44 olarak bulunmuştur.10 mg/L IBA dozunda en hızlı giderimin gerçekleştiği gözlemlenmiştir.Yapılan değerlendirmeler sonucu, O3/H2O2 prosesinde elde edilen KOİ giderim verimlerinin uygulanan diğer İOP'lere göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir ancak, IBA'nın toplam mineralizasyonu açısından FP uygulamalarında daha yüksek bir verim elde edilmiştir. IBA giderimi açısından bir değerlendirme yapıldığında ise, uygulanan tüm İOP'ler %97 ve üzeri giderim verimi sağladığı görülmüştür. Dolayısıyla IBA giderimi hedef alındığında FP, FLP, O3, O3/H2O2 ve SFP proseslerinin tamamının etkin prosesler olduğu gözlemlenmiştir.
In this study, various Advanced Oxidation Processes (AOP?s) like, Fenton (FP), Fenton-Like (FLP), Ozone (O3), Ozone/Hydrogen peroxide (O3/H2O2) and Solar Photocatalysis (SPP) processes were applied to investigate the removal of a type of plant growth regulator (PGR), Indole-3-butyric acid. Treatability studies were performed based on COD. Also, TOC and HPLC measurements were made to determine the most efficient process.For FP, best removal efficiencies were obtained at pH = 3, 2 mM Fe +2 and 6mM H2O2 doses. COD removal efficiency and removal efficiency of TOC and IBA were 75%, 77% and 100% respectively. For FLP, at pH = 3, 2 mM Fe +3 and 10 mM H2O2 doses, removal efficiencies for, COD, TOC and IBA were, 57% , 59% and 100%, respectively. Optimum pH for the O3 process was 12, while 9 was found for O3/H2O2 process. COD removal efficiency at 81 mgO3/L.min ozone dose was 43% and 45% TOC removal efficiency was obtained for this dose.For O3/H2O2 process, at 81 mg/L.min. ozone and 1 mM H2O2 doses, COD removal efficiency was found to be 86% and 65% of TOC removal efficiency was observed.In Solar Photocatalysis Process, at pH = 6, 97% removal of IBA has been achieved. For 1000 and 1500 mg/L TiO2 dose IBA removal efficiencies were 98% and 99% respectively. COD and TOC removal efficiencies were same in these doses and 82%, 44% respectively. Degradation rate is found to be faster at 10 mg / L IBA dose.As a result of assessments, higher COD removal efficiency obtained in O3/H2O2 process than other AOP s, but in terms of total mineralization of IBA, higher removal efficiency was obtained in FP application. If an assessment was made in terms of removal of IBA, all the AOP s reached a removal rate over 97%. Therefore FP, FLP, O3 SPP, and O3/H2O2 processes were effective processes for removal of IBA
URI: http://hdl.handle.net/11452/6696
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340075.pdf804.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons