Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6646
Başlık: Kaşektik kanser hastalarında oral nutrisyonel desteğin hastaların biyokimyasal parametreleri, performans durumları ve yaşam kaliteleri üzerine olan etkileri
Diğer Başlıklar: The effects of oral nutritional support on the biochemical parameters, performance and life quality of the cachectic cancer patients
Yazarlar: Kanat, Özkan
Yorulmaz, Fatma Nadide
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kaşeksi
Nutrisyon
Albumin
Hemoglobin
Yağ ve kas kitlesi
Cachexia
Nutrition
Fat and muscle mass
Yayın Tarihi: 2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yorulmaz, F. N. (2013). Kaşektik kanser hastalarında oral nutrisyonel desteğin hastaların biyokimyasal parametreleri, performans durumları ve yaşam kaliteleri üzerine olan etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Kanser hastalarında istem dışı olarak % 10?dan fazla kilo kaybı kaşeksi olarak tanımlanmaktadır. Kaşeksi sağ kalım üzerine olan olumsuz etkilerinin yanı sıra radyoterapi ve kemoterapi komplikasyonlarının sıklığını da arttırmaktadır. Kaşeksinin belirleyici faktörleri azalmış kas kitlesi, azalmış vücut kitle indeksi, iştahsızlık, performans durumunda bozulma ve CRP, albumin, hemoglobin, sedimentasyon gibi biyomedikal parametrelerdir. Bu çalışmada farklı maligniteler nedeniyle takip edilen, 3 aydan fazla yaşam beklentisi olan kanser hastalarında oral yoldan alınan Eicosapentaenoic asitten zengin beslenme desteğinin kilo, yaş, vücut kitle indeksi, yağsız vücut kitlesi, crp, albumin, hemoglobin ve sedimentasyon parametreleri üzerindeki etkileri karşılaştırıldı. Bu parametreler tedavi verilmeden önce, 1. ay ve 3. ayda değerlendirildi. Çalışmamızda Onkoloji Bilim Dalımıza başvuran 25 (4 kadın, 21 erkek) hastaya günde 2 kez toplam 2 kutu (700 gr prosure) ve günde 2 kez toplam 2 kutu (48 gr abound) Eicosapentaenoic asitten zenginleştirilmiş oral beslenme solüsyonu verildi. Etkinlik parametreleri olarak kas kitlesi, azalmış vücut kitle indeksi, iştahsızlık, performans durumunda bozulma ve CRP, albumin, hemoglobin, sedimentasyon karşılaştırıldı. Çalışmamızda 3 aylık oral nutrisyonel destek tedavisi sonrası hemoglobin, albumin düzeyleri, yağ kitlesi, yağ yüzdesi arasında anlamlı fark saptandı. Ancak hastaların kilo ve kas kitleleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Kaşeksi kanser hastalarında önemli bir sorundur ve patofizyolojinin iyi tanınması gerekmektedir. Sonuç olarak kanserin başlangıcından itibaren hastaların nutrisyonel durumlarının da göz önünde bulundurulması hastaların yaşam standartlarının iyileştirilmesinde ve tedaviye yanıt oranlarında olumlu katkı sağlayabilir.
Cachexia is defined to be the unintentional weight loss of more than 10% in cancer patients. Besides its negative effects on mortality, Cachexia also increases the complication frequencies of radiotherapy and chemotherapy. The defining factors of cachexia are biomedical parameters such as reduced muscle mass, reduced body mass index, loss of appetite, disruption in performance and c-reactive protein (CRP), albumin, hemoglobin, sedimentation. In this study the effects of orally consumed Eicosapentaenoic acid rich nutrition support on weight, age, body mass index, fat-less body mass, CRP, albumin,hemoglobin and sedimentation parameters are compared on cancer patients that are monitored for different malignancies and have more than 3 months of life expectancy. The parameters are evaluated before, in the 1st and 3rd months of the treatment. In our study, an eicosapentaenoic acid rich nutrition solution made of 700gr prosure (2 times per day, 2 boxes in total) and 48gr abound (2 times per day, 2 boxes in total) are given to 25 patients (4 female, 21 male) who applied to our Oncology Department. Muscle mass reduced body mass index, loss of appetite, disruption in performance and CRP, albumin, hemoglobin, sedimentation are compared as activity parameters. After a 3 months long nutrition support treatment, a meaningful difference is detected between the hemoglobin, albumin levels, fat mass, fat percentage. However meaningful differences between patients' weight and muscle masses are not detected. Cachexia is a crucial problem for cancer patients and the acknowledgement of the physiopathology is needed. As a conclusion, considering the nutritional conditions from the beginning of cancer, plays an important role for improving the patients' life standards and their response to the treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6646
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
347757.pdf582.94 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons