Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6120
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-15T10:33:36Z-
dc.date.available2020-01-15T10:33:36Z-
dc.date.issued2017-05-10-
dc.identifier.citationKoyuncu, M. ve Akgün, H. (2018). "Çiftlik hayvanları ve küresel iklim değişikliği arasındaki etkileşim". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 151-164.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/481789-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6120-
dc.description.abstractİnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda küresel ısınma ortaya çıkmaktadır. Hayvancılık sektörü antropojenik metan emisyonların %25-40’ını oluşturmaktadır. Bu değer enterik fermantasyon sürecinde geviş getiren hayvanların selülozu parçalaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Hayvancılıkta metan üretiminin yaklaşık % 10'u anaerobik gübre depolanmasından üretilmektedir. Ancak hayvanlar otlatıldığında gübre doğrudan topraklara bırakılır bu da hayvan gübresinden kaynaklanan emisyonları azaltır. Hayvansal üretim CO2 emisyonunun %9’u, CH4 emisyonunun %35-40’ı ve N2O emisyonunun %65’ini oluşturan payı ile küresel ısınmaya etki yapmaktadır. Diğer taraftan küresel ısınma ile ortaya çıkan yüksek sıcaklık ve kuraklık, sürdürülebilir hayvansal üretim sistemleri ve çeşitli ekosistemlerin hayatta kalmasına karşı tehdit olarak görülmektedir. Hayvansal üretim, mera/yem bitkisi miktar ve kalitesi, yoğun yem hammaddesi üretimi ve fiyatı, hastalık, zararlıların gelişimi, yayılması ile sıcaklık ve su varlığındaki değişmelerden etkilenir. Hayvan yetiştiriciliği, en büyük arazi kullanan sektör olup, küresel biyokütlenin yaklaşık % 60'ını oluşturmaktadır. Gelecek yıllarda gelişmesi beklenen iklim değişikliği olguları, hayvansal üretiminin doğal kaynağını oluşturan arazi ve yem bitkisinin verimliliğini de etkileyecektir. Çiftlik hayvanlarının üretim sisteminde sera gazı salınımını azaltma yüksek öncelikli olarak görülmesine rağmen, emisyonun azaltılması stratejileri ile işletmelerin ekonomik güçlerinin zayıflaması kaçınılmazdır. Bu derlemede; hayvancılığa bağlı sera gazı emisyonlarını azaltma yolları ve küresel ısınma ile hayvancılık sektörü arasındaki ilişkiler incelenmiştirtr_TR
dc.description.abstractGlobal warming occurs as a result of gases emitted by humans into the atmosphere, creating greenhouse effect. The livestock sector contributes between 25 and 40 % of anthropogenic methane emissions. This value arises as a result of cellulose disintegration of ruminant animals in the enteric fermentation process. Approximately 10% of methane production in animal husbandry is produced from anaerobic fertilizer storage. However, when the animals are grazed, the fertilizer is left directly in the soil, which reduces the emissions from animal manure. Human-derived animal production effects to global warming by providing 9 % of CO2 emissions, 35- 40 % of CH4 emissions and 65 % of N2O emissions. On the other hand, as a result of global warming and high temperature and drought, sustainable animal production systems and threats to the survival of various ecosystems are seen. Livestock production will be affected by changes in temperature and water source through impacts on pasture and forage quantity and quality, concentrate feed and price, and disease and pest development. Animal production is the world’s largest land use sector and utilizes around 60 % of the global biomass harvest. In future years, climate change will affect the natural resource base of animal production, especially the productivity of range land and feed crop. Reducing greenhouse gas emissions in the livestock production system is not a high priority, but it is necessary to reduce the economic power of the business and the strategies to reduce emissions. In this review, ways to reduce greenhouse gas emissions due to animal husbandry and the interaction between global warming and the livestock sector will be discussed extensively.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSera gazıtr_TR
dc.subjectKüresel ısınmatr_TR
dc.subjectAntropojeniktr_TR
dc.subjectÇiftlik hayvanlarıtr_TR
dc.subjectEmisyontr_TR
dc.subjectEnterik fermantasyontr_TR
dc.subjectGreenhouse gasesen_US
dc.subjectGlobal warmingen_US
dc.subjectAnthropogenicen_US
dc.subjectLivestocken_US
dc.subjectEmissionen_US
dc.subjectEnteric fermentationen_US
dc.titleÇiftlik hayvanları ve küresel iklim değişikliği arasındaki etkileşimtr_TR
dc.title.alternativeInteraction between livestock and global climate changeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage151tr_TR
dc.identifier.endpage164tr_TR
dc.identifier.volume32tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorKoyuncu, Mehmet-
dc.contributor.buuauthorAkgün, Hilal-
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_13.pdf256.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons