Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5654
Title: Farklı ekim yoğunluğunun koçansız şeker mısırı silajlarının besleme değeri, silaj kalite özellikleri ve besin madde verimi üzerine etkisi
Other Titles: The effect of sowing density on the nutritive value, silage quality characteristics and nutrient yields of non stover sweet Corn (Zea mays L. Saccharata Sturt.)
Authors: Kamalak, Adem
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Canbolat, Önder
Karasu, Abdullah
Bayram, Gamze
Filya, İsmail
Keywords: Koçansız şeker mısırı silajı
Kimyasal kompozisyon
Besin değeri
In vitro gaz üretimi
Sindirim derecesi
Metabolik enerji
Sweet corn non stover silage
Chemical composition
Nutritive value
In vitro gas production
Digestibility
Metabolisable energy
Issue Date: 22-Dec-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Canbolat, Ö. vd. (2016). "Farklı ekim yoğunluğunun koçansız şeker mısırı silajlarının besleme değeri, silaj kalite özellikleri ve besin madde verimi üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1), 101-112.
Abstract: Bu araştırma, farklı ekim yoğunluğunda (5000, 6500, 8000 ve 9500 bitki/dekar) ekilen ve koçanları alındıktan sonra silolanan koçansız şeker mısırının (KŞMS)’nın (Zea mays L. saccharata Sturt.) besin maddeleri bileşimi, silaj fermantasyon ve mikrobiyolojik özellikleri ile in vitro gaz üretimi ve dekara besin madde verimi üzerine etkilerinin saptanması amacı ile yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan şeker mısırlar silolanmadan önce yaklaşık 1.5-2.0 cm boyutunda doğranmış ve silolanmıştır. Silaj örnekleri 90 günde açılmıştır. Şeker mısır silajı ekim yoğunluğu ham protein (HP),nötral deterjan fiber (NDF), asit deterjan fiber (ADF) ve suda çözünebilir karbonhidrat (SÇK) düzeyini etkilemiş (P<0.01), diğer besin maddelerini ise etkilememiştir (P>0.05). Ekim yoğunluğu silajların, laktik asit (LA), asetik asit (AA), propiyonik asit (PA)ve etanol (EOL) üretimi ile laktik asit bakterisi (LAB) üretimini de etkilemiştir (P<0.01). Ekim yoğunluğu silajların in vitro gaz üretimi, sindirilebilir organik madde (SOM), metabolize edilebilir enerji (ME) düzeyini etkilemiştir (P<0.01). Diğer yandan ekim yoğunluğu, kuru ot verimi (KOV), ham protein verimi (HPV), sindirilebilir organik madde verimi (SOMV) ve metabolik enerji veriminde (MEV) önemli düzeyde etkilemiştir (P<0.01). Araştırma sonucunda, 8000 ve 9500 bitki/dekar ekim yoğunluğunda ekilen KŞMS’nın daha yüksek besleme değeri ve silaj kalitesi ile besin madde verimi elde edilebileceği saptanmıştır.
The aim of the current experiment was carried out to determine the effect of sowing density (5000, 6500, 8000 and 9500 plant/acre) on the chemical composition, fermentation and microbiologic characteristic, in vitro gas production and yield of sweet corn (Zea mays L. saccharata Sturt.) non stover silage. After cutting the stover of sweet corn into 1.5-2 cm pieces, the silage materials were ensiled for 90 days. The sowing density had a significant (P<0.01) effects on crude protein, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and water soluble carbohydrate contents of sweet corn non stover silage although the sowing density had no significant (P>0.05). Effect on the other parameters associated with chemical composition of sweet corn non stover silage. The sowing density had significant (P<0.01) effects on the fermentation parameters such as lactic acid, acetic acid, propionic acid and ethanol contents, and in vitro gas production, organic matter digestibility and metabolisable energy contents of sweet corn stover silage. On the other hand, the sowing density had also significant (P<0.01) effects on the yields of dry hay, crude protein, digested organic matter and metabolisable energy. As a conclusion, the sowing density of 8000 and 9500 plant/acre for sweet corn can be suggested for farmers due to high nutritive value, silage quality and yields
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221856
http://hdl.handle.net/11452/5654
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_9.pdf234.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons