Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5619
Title: Güzel sanatlar liselerindeki piyanoların akort, bakım ve onarım sorunlarının değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of the problems of tuning, maintenance and repair of pianos in fine arts high schools
Authors: Bozkaya, İsmail
Pakel, Hazime
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Güzel sanatlar liseleri
Akordör
Akort
Bakım ve onarım
Fine arts high schools
Tuner
Tuning
Maintenance and repair
Issue Date: 30-Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pakel, H. (2014). Güzel sanatlar liselerindeki piyanoların akort, bakım ve onarım sorunlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Güzel Sanatlar Liselerindeki piyanoların akort, bakım ve onarım sorunlarını ortaya koyma amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi "Güzel Sanatlar Liselerindeki piyanoların akort, bakım ve onarım sorunları nelerdir?" şeklinde belirlenmiş ve problem cümlesine bağlı olarak altı alt probleme yanıt aranmıştır. Araştırmanın evreni, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Liseleridir. Türkiye'de müzik bölümlerinin de yer aldığı 70 Güzel Sanatlar Lisesi bulunmaktadır. Bu kapsamda, Güzel Sanatlar Liselerindeki piyanoların akort, bakım ve onarım sorunlarının belirlenmesine yönelik çalışmada; Güzel Sanatlar Liseleri yöneticilerine anket uygulanarak görüşleri alınmış, değişik Güzel Sanatlar Liselerinde görev yapmakta olan on piyano öğretmeni ve alanında uzman üç akordör ile görüşme yapılarak veriler bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirilmiştir. Problemin çözümüne yönelik anket uygulamasından elde edilen veriler tablolaştırılarak gösterilmiş, piyano öğretmenleri ve akordörler ile yapılan görüşmeler de kaydedilerek çözümlenmiş ve sonuçları açıklanmıştır. Araştırmada, görüşme yapılan GSL piyano öğretmenlerinden Ayşe Sibel BÜYÜKÖZER (Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi), Zeliha KIRATLIOĞLU (Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi), Mehtap ALİM (Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi), Oya YASDIMAN DİNÇER (Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi), Ayşe TUNÇER (Bartın Güzel Sanatlar Lisesi), Esin TURHAN (Kocaeli Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar Lisesi), Arzu AKAY AKA (Balıkesir KKG Güzel Sanatlar Lisesi), Mustafa EREN (Zonguldak Ereğli Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi), Meral Sevgi MISIRCI (Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi), Burçin DOĞANGÜZEL (Edirne Güzel Sanatlar Lisesi) ve alanında uzman üç akordör, Prof. Mehmet AKBULUT (Gazi Üniversitesi), Uzman Murat CAF (Uludağ Üniversitesi), Haluk ORPAK (İzmir Devlet Opera ve Balesi)'ın görüşlerine yer verilmiştir. Araştırmanın sonucunda, Güzel Sanatlar Liselerindeki piyanoların akort, bakım ve onarımları konusunda önemli sorunlar yaşandığı ve bu sorunların çözülmesi gerekliliği tespit edilmiş ve elde edilen bulgulara göre öneriler getirilmiştir.
This research is carried out in order to reveal the problem of tuning, maintenance and repair of pianos in Fine Arts High Schools. The problem statement of the research is stated as "What are the problems of the tuning, maintenance and repair of pianos in Fine Arts High School" and depending on the problem statement, answers are sought for the six sub-problems. The research population is Fine Arts High Schools under MEB(Ministry of Education) in Turkey. There are 70 Fine Arts High Schools including music departments in Turkey. In this context, study of the determination of tuning, maintenance and repair problems of pianos in Fine Arts High School; a survery is applied to gather ideas of the Fine Arts High School Administrators' also an interview is carried out with ten piano teachers who work in different Fine Arts High Schools and three expert piano tuners. The obtained data is evaluated in a hollistic approach. The data gathered from survey which is applied for the solution of the problem, is shown in tables, also the recorded interviews with piano teachers and tuners are analysed and the results are explained. In the interviews, Fine Arts High Schools piano teachers, Ayşe Sibel BÜYÜKÖZER (Samsun İlkadım Fine Arts High School), Zeliha KIRATLIOĞLU (Çankırı Selahattin İnal Fine Arts High School), Mehtap ALİM (Denizli Hakkı Dereköylü Fine Arts High School), Oya YASDIMAN DİNÇER (Bursa Zeki Müren Fine Arts High School), Ayşe TUNÇER (Bartın Fine Arts High School), Esin TURHAN (Kocaeli Hayrettin Gürsoy Fine Arts High School), Arzu AKAY AKA (Balıkesir K.K.G Fine Arts High School), Mustafa EREN (Zonguldak Ereğli Erdemir Fine Arts High School), Meral Sevgi MISIRCI (Trabzon Akçaabat Fine Arts High School), Burçin DOĞANGÜZEL (Edirne Fine Arts High School) and three expert tuners Prof. Mehmet AKBULUT (Gazi University), Uzman Murat CAF (Uludağ University), Haluk ORPAK (İzmir State Opera and Ballet)'s opinions are included. As a result of the study, in Fine Arts High Schools, it is found that there are sorious problems in tuning, maintenance and repair of piano and the necessity of solving these problems and finally recommendations are made based on the obtained data.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5619
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
372226.pdf2.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons