Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5518
Title: Kadın çalışanların iş-aile çatışması ve yaşam tatmini arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
Other Titles: A study on the relationship between work-family conflict and life satisfaction of women workers
Authors: Aytaç, Serpil
Oruç, Esra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: Kadın çalışan
Women workers
İş-aile çatışması
Aile-iş çatışması
Yaşam tatmini
Work-family contlict
Family-work contlict
Life satisfaction
Issue Date: 5-Apr-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Oruç, E. (2019). Kadın çalışanların iş-aile çatışması ve yaşam tatmini arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı, kadın çalışanların iş-aile çatışması ve yaşam tatmini arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın ilk bölümünde, çalışma kavramı, kadınların tarihsel süreçte iş yaşamına katılma süreçleri ve çalışma yaşamına katılmış olmalarından dolayı çalışma-aile yaşamında karşılaştıkları sorunlar detaylı bir şekilde ele alınmıştır. ikinci bölümde, iş-aile çatışması kavramı, süreci, türleri ve iş-aile çatışmasına neden olan faktörler açıklanmış, yaşam tatmini kavramı ele alınmış ve bu iki kavram arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, gerçekleştirilen çalışma yer almaktadır. Araştırmada veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anketler Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ikamet eden 218 çalışan kadına uygulanmıştır. Anket uygulaması sonucu elde edilen verilerin analizleri "SPSS IS.0For Windows" programında gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen verilere göre, iş-aile ve aile-iş çatışması ile yaşam tatmini arasında negatif yönde orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, iş-aile çatışması ile aile-iş çatışması arasında da pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur.
The main aim of this study is to examine the relation between women workers' work-family contlict and life satisfaction. In the first part of the study; the concept of working, the processes of women joining to the work life in the historical processand the problem s they face in the work-family life because of their participation in the working life are discussed in detai!. In the second part of the study; the concept, the process and the types of work-family contlict, and the factors causing work-family contlict are explained; the concept of life satisfaction is discussed and the relationship between the two concepts is explained. You can find there search work in the third part of the study. The data was collected by means of a questionnaire. The questionnaire was applied to 2 ı 8 women living in Orhangazi district of Bursa. The data collected from the questionnaire was analyzed using 'SPSS ı 5.0 For Windows'. According to the data obtained from the analysis, it was determined that there was a weak and a meaningful relation in the negative sen se between work-family and family-work contlict, and life satisfaction. In addition to this, it was fo und that there was a relation in the positive sense between work-family Contlict and family-work contlict.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5518
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esra ORUÇ 701550019.pdf4.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons