Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5450
Title: Etlik piliç yetiştiriciliğinde çevresel koşulların ve beslemenin karkas kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of environmental conditions and nutrition on carcass quality in broiler production
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Sözcü, Arda
Koyuncu, Mehmet
Keywords: Etlik piliç
Karkas kalitesi
Performans
Çevresel koşullar
Besleme
Broiler
Carcass quality
Performance
Enviromental conditions
Nutrition
Issue Date: 27-Apr-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sözcü, A. ve Koyuıncu, M. (2015). "Etlik piliç yetiştiriciliğinde çevresel koşulların ve beslemenin karkas kalitesi üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 115-122.
Abstract: Son yirmi yılda kanatlı eti üretimi dünyada ve Türkiye’de çok önemli gelişme göstermiştir. Özellikle son yıllarda tüketicilerin daha kaliteli gıda tüketme isteklerinin artış göstermesiyle, karkas kalitesi önemli bir kriter haline gelmiştir. Bu açıdan, piliç eti üretiminde karkas kusurlarının oluşumunu etkileyen faktörlerin bilinmesi üretimde maksimum karlılığın sağlanması noktasında önem arz etmektedir. Diğer yandan, giderek yaygınlaşan hayvan refahı kavramına yönelik direktifler yetiştirme uygulamalarında buna bağlı değişikliklerin ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır. Etlik piliçlerde refah kavramı çerçevesinde yetiştirme dönemi, kesim öncesi aşamalar (yükleme, sevkiyat, asma, bayıltma gibi) ve kesim esnasında uygulanan işlemler olmak üzere üç farklı dönem ele alınmaktadır. Böylece, hem hayvan refahı iyileştirilmekte, hem de son ürün olan piliç etinin kalitesi korunmaktadır. Bu süreçlerin içerisinde uzun bir süreyi kapsayan yetiştirme döneminde etlik piliçlere sağlanan barındırma yoğunluğu, altlık kalitesi, sıcaklık ve nem gibi kümes içi koşullar ve besleme karkas kalitesinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu derlemede, etlik piliçlerde yetiştirme döneminde uygulanması gereken çevresel koşullar ve besleme ile ilgili genel noktalar ve bunların karkas kalitesi üzerine olası etkileri hakkında bilgi verilmiştir.
Poultry meat production has been significantly improved in the last twenty years in Turkey and all over the World. Especially in recent years, as increasing of demands of consumers for more good quality food, carcass quality has gained more importance in broiler production. In that respect, affecting factors of carcass defects has gained importance for maximum profitability in broiler meat production. On the other hand, the terms of animal welfare has become a current issue, so some directives about management factors have been necessitated in production procedures. Welfare of broilers is considered in three stages during their lifespan which called as rearing period, preslaughter period including of loading, transporting, hanging, stunning and slaughter processing period. In this way, welfare status of broilers is improved during their lifetime and the carcass quality is guarded. In the rearing period that is the longest stage of these three periods, environmental conditions such as stocking density, litter quality, temperature and humidity, and feeding have an importance for carcass quality. In this review, basis about environmental conditions and feeding practices during rearing period and the possible effects of these factors on carcass quality are summarized.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154235
http://hdl.handle.net/11452/5450
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_12.pdf167.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons