Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5440
Başlık: Kuzu besi rasyonlarına ilave edilen canlı mayanın besi performansı ile bazı rumen sıvısı ve kan parametreleri üzerine etkisi
Diğer Başlıklar: The effects of live yeast on fattening performance, some rumen liquid and blood parameters of lambs
Yazarlar: Kamalak, Adem
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Canbolat, Önder
Kara, Hüseyin
Filya, İsmail
Anahtar kelimeler: Kıvırcık kuzu
Büyüme performansı
Canlı maya kültürü
Rumen sıvısı
Kan parametreleri
Kıvırcık lamb
Growth performance
Live yeast culture
Rumen liquid
Blood parameters
Yayın Tarihi: 20-Haz-2015
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Canbolat, Ö. vd. (2015). "Kuzu besi rasyonlarına ilave edilen canlı mayanın besi performansı ile bazı rumen sıvısı ve kan parametreleri üzerine etkisiy". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 73-85.
Özet: Bu çalışma kuzu besi rasyonlarına ilave edilen canlı maya (Saccharomyces cerevisiae) kültürü (CMK)’nün kuzu besi performansı, bazı rumen sıvısı ve kan metabolitleri üzerine olan etkilerinin araştırılması amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada 3 aylık yaşta 40 baş Kıvırcık ırkı erkek kuzu kullanılmış ve hayvanlar her biri 10 baş erkek kuzudan oluşan 1 kontrol, 3 deneme olmak üzere 4 grup düzenlenmiştir. Kuzu besi rasyonlarına sırasıyla 0 (kontrol), 1, 2 ve 4 kg/ton KM düzeyinde canlı maya kültürü (CMK) ilave edilmiştir. Deneme 63 gün sürmüştür. Araştırma süresince günlük ortalama canlı ağırlık artışı kontrol (1), 2. 3. ve 4. deneme gruplarında sırasıyla 275.55, 291.11, 329.52 ve 290.95 g, her kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarı ise gruplarda sırasıyla 55.026, 4.816, 4.315 ve 4.801 kg olduğu saptanmıştır. Ayrıca kuzu besi rasyonlarına CMK ilavesinin rumen sıvısı parametreleri ile kan parametrelerini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Sonuç olarak kuzu besisinde yoğun yem karmalarına 2 kg/ton KM düzeyinde CMK katılmasının canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma, bazı rumen sıvısı ve kan parametrelerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
The aim of this study was to determine the effect of live yeast (Saccharomyces cerevisiae) on the fattening performance, rumen liquid parameters and blood metabolites of lambs. Forty Kıvırcık male lambs (10 months age) were assigned in complete random block design to feeding trial consisting of four dietary treatments. Live yeast was included into diet in the ratio of 0, 1, 2 and 4 kg/ tones on a dry matter basis. The experiment lasted 63 days. Live weigh gain of lambs for treatment groups were 275.55, 291.11, 329.52 and 290.95 g respectively. The feed intakes of lambs for four dietary treatments were 5.026, 4.816, 4.315 and 4.801 kg respectively. In addition, the supplementation of live yeast had positive effects on the rumen liquid parameters and blood metabolites. As a conclusion, supplementation of live yeast into lamb diets in the ratio of 2 kg/tones improved the live weigh gain, feed efficiency, rumen liquid parameters and blood parameters.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154231
http://hdl.handle.net/11452/5440
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2015 Cilt 29 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
29_1_8.pdf272.36 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons