Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5360
Title: Hurdle technology for shelf stable minimally processed potato cv. Agria
Other Titles: Minimal işlem görmüş Agria patates çeşidi üretiminde raf ömrünü arttıran engeller teknolojisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
İncedayı, Bige
Tamer, Canan Ece
Suna, Senem
Çopur, Ömer Utku
Keywords: Potato
Minimal processing
Enzymatic browning
Polyphenol oxidase activity
Antioxidant activity
Total phenolics
Patates
Minimal işleme
Enzimatik esmerleşme
Polifenoloksidaz aktivitesi
Antioksidan aktivite
Toplam fenolik madde
Issue Date: 4-Sep-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İncedayı, B. vd. (2014). "Hurdle technology for shelf stable minimally processed potato cv. Agria". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 29-42.
Abstract: Chemical treatments in combination with modified atmosphere packaging and cold storage was employed as hurdles for control of microorganisms and extending shelf life of minimally processed potatoes in this study. Washed and hand-peeled potatoes were treated with NaCl (1%) + Na-metabisulphite (1500 ppm), chlorinated (150 ppm, pH: 6.8, 5 min) and rinsed with water. They were divided into two lots and subjected to the following treatments: dip in solutions containing 1.5% citric acid and 0.5% L-cysteine + 1% citric acid. The samples were packaged at two different gas combinations and stored at 4 to 6 ºC for 14 days. The weight loss of samples packaged under N2 was lower than the samples packaged under N2 and CO2. Also L-cysteine was more effective than citric acid for limiting weight loss by repressing metabolic activity. L-cysteine treatment with packaging under N2 and CO2 atmosphere had positive effects for protecting overall quality. Browning inhibited up to two weeks with the help of chemical inhibitors. Rapid increase of total coliform bacteria count after 8th day (especially in control samples) made inconsumable of these samples. However, citric acid treatment prolonged the shelf life up to two weeks. As sensorial, L-cysteine treated samples were rejected in terms of odour, but preferred in terms of colour and appearence.
Bu çalışmada mikrobiyal gelişimin kontrol altına alınması ve raf ömrünün uzatılması amacıyla, Agria patates çeşidi minimal yöntemle işlenme aşamasında, engeller teknolojisi kapsamında, kimyasal muamele ile birlikte, modifiye atmosfer ortamında paketleme ve soğukta muhafazaya alınmıştır. Yıkanan ve kabukları soyulan patates yumruları, tuz (%1), sodyum metabisülfit (1500 ppm) ve klor (150 ppm, pH: 6.8, 5 dk) çözeltileri ile muamele edilmiş; durulandıktan sonra iki gruba ayrılarak; ilk grup %1.5 sitrik asit, diğer grup %1sitrik asit + %0.5 L-sistein çözeltisine daldırılmıştır. İki farklı atmosfer koşuluna sahip ortamda paketlenen patatesler 4-6 ºC’de 14 gün muhafaza edilmiştir. Ağırlık kaybı yalnızca azot ortamında paketlenen patateslerde daha düşük saptanırken; Lsistein metabolik aktiviteyi bastırararak ağırlık kaybını sınırlandırmıştır. Genel olarak L-sistein ve sitrik asit kombinasyonuyla muamele edildikten sonra, azot ve karbondioksit içeren ortamda paketlenen patateslerin kalitesi daha iyi korunmuştur. Ürünlerin esmerleşmesi iki haftaya kadar önlenebilmiş, ancak 8. günden sonra özellikle kontrol grubunda toplam koliform bakteri sayılarındaki artış nedeniyle, ürünler tüketilebilirliklerini kaybetmiştir. Buna rağmen, yalnızca sitrik asit uygulaması, ortalama iki hafta boyunca, ürünleri mikrobiyolojik yönden daha fazla güvence altına almıştır. Duyusal olarak ise L-sistein uygulaması yapılan patatesler koku yönünden red edilirken (p≤0.05), renk ve görünüş yönünden tercih edilmiştir.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Ömer Utku Çopur'un danışmanlığında Bige İncedayı tarafından hazırlanan "Farklı uygulamaların minimal işlem görmüş (fresh - cut) bazı sebzelerin kalitesi üzerine etkileri" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154209
http://hdl.handle.net/11452/5360
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2014 Cilt 28 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_1_4.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons