Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5345
Title: Bazı baklagil kaba yemlerinin İn vitro gaz üretimi, metabolik enerji, organik madde sindirimi ve mikrobiyal protein üretimlerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of in vitro gas production, metabolizable energy, organic matter digestibility and microbial protein production of some legume hays
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Canbolat, Önder
Kara, Hüseyin
Filya, İsmail
Keywords: Baklagil otları
Gaz üretimi
Sindirilebilirlik
Metabolize enerji
Mikrobiyal protein üretimi
Legume hay
Gas production
Digestibility
Metabolizable energy
Microbial protein
Issue Date: 16-Sep-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Canbolat, Ö. vd. (2013). "Bazı baklagil kaba yemlerinin İn vitro gaz üretimi, metabolik enerji, organik madde sindirimi ve mikrobiyal protein üretimlerinin karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 71-81.
Abstract: Bu çalışmada, yonca (Medicago sativa L.), adi fiğ (Vicia sativa L.), bezelye (Vicia sativum L.), gazal boynuzu (Lotus corniculatus L.) ve kolza (Brassica napus L.) gibi baklagil kuru otlarının kimyasal bileşimleri, in vitro gaz üretimleri, metabolik enerji (ME), sindirilebilir organik maddeleri (SOM) ve mikrobiyal protein üretimleri (MPÜ) karşılaştırılmıştır. Gaz ölçümleri 3, 6, 12, 24, 48, 72 ve 96 saat aralıklarla saptanmıştır. Baklagil kuru otlarının kimyasal bileşimleri arasında önemli farklılıklar saptanmıştır (P<0.05). Baklagil danelerinin kimyasal bileşimlerindeki değişiklik ham protein için %16.82-3920.79; ham yağ için %3.46-5.16; ham kül için %5.74-8.37; nötr deterjan lif (NDF) için %36.05-46.00; asit deterjan lif (ADF) için %26.60-37.79 ve asit deterjan lignin (ADL) için %7.41-13.23 olarak saptanmıştır. Besin maddeleri bileşimi ile gaz üretimi arasındaki faklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Toplam gaz üretimi 68.37-75.40 ml/200 mg KM, sindirilebilir organik madde (SOM) %71.77-78.29, metabolik enerji (ME) 10.68-11.22 MJ/kg KM ve mikrobiyal protein üretimi (MPÜ) ise 110.89-124.31 g/kg KM arasında değişmiştir. Kolza otunun toplam gaz üretimi, SOM, ME ve MPÜ içeriği diğer baklagil otlarından önemli düzeyde düşük bulunmuştur (P<0.05).
The aim of this study was to compare the chemical composition, in vitro gas production, metabolizable energy (ME), organic matter digestibility (OMD) and microbial protein (MP) production of the legume hays from alfalfa (Medicago sativa L.), common vetch (Vicia sativa L.), pea (Pisum sativum L.), birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) canola (Brassica napus L.). Gas production was determined at 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 and 96 h. There were significant differences among legume hays in terms of chemical composition (P<0.05). The crude protein content of legume hays ranged from 16.82 to 20.79%; ether extract from 3.46 to 5.16%; crude ash 5.74 to 8.37%; neutral detergent fiber (NDF) from 36.05 to 46.00%; acid detergent fiber (ADF) from 26.60 to 37.79% and acid detergent lignin (ADL) 7.41-13.23%. Chemical composition had a significant effect on the gas production kinetics (P<0.05). Total gas production ranged from 68.37 to 75.40 ml/200 mg DM, organic matter digestibility (OMD) from 71.77 to 78.29%, ME from 10.68 to 11.22 MJ/kg DM and microbial protein (MP) production from 110.89 to 124.31 g/kg DM. The total gas production, OMD, ME and MP of canola hay was significantly lower than the other legume hays (P<0.05).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154195
http://hdl.handle.net/11452/5345
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_7.pdf158.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons