Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4923
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorReçber, Kamuran-
dc.contributor.authorAlan, Talip-
dc.date.accessioned2020-01-02T11:41:04Z-
dc.date.available2020-01-02T11:41:04Z-
dc.date.issued2017-06-08-
dc.identifier.citationAlan, T. (2017). Türkiye'deki yakalama ve gözaltı rejiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması ile uyumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4923-
dc.description.abstractYakalama ve gözaltı, kişi özgürlüğüne müdahale oluşturan tedbirlerdir. Kişi özgürlüğü, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerde ve devletlerin anayasalarında yer alan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile hukuken koruma altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 5 de bu hakkı düzenlemektedir. Bu çalışmada araştırılan sorun ise yakalama ve gözaltı konusunda Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuatın ve buna ilişkin uygulamanın Sözleşmenin 5. maddesi ile uyumlu olup olmadığıdır. Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile Sözleşme kapsamında bu hakkın suç şüphesiyle sınırlanmasının esasları ele alınmıştır. İkinci bölümde Türk hukukunda yakalama ve gözaltı tedbirlerine ilişkin şartlar ve hükümler ile bunların Sözleşmeyle uyumu incelenmiştir. Son bölümde ise yakalanan ve gözaltına alınan kişilerin sahip oldukları güvenceler açısından iç hukukun Sözleşmeyle uyumuna yer verilmiştir. Çalışma Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ölçü alınarak hazırlanmıştır. Konuya ilişkin önemli kararlar ve özellikle Türkiye'ye ilişkin olanlar incelenerek, mahkemenin bakış açısı yansıtılmaya çalışılmıştır. İç hukuk Sözleşmenin 5. maddesinin her bir fıkrası açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Çalışmada varılan sonuçlar göstermiştir ki Türkiye'nin yakalama ve gözaltı rejimi, bazı eksiklikleri bulunmasına karşın büyük oranda Sözleşme ile uyumludur.tr_TR
dc.description.abstractArrest and custody are measures that interfere liberty of person. Liberty of person is legally protected by the right to liberty and security of person in international conventions on human rights and in the constitutions of states. The Article 5 of the European Convention on Human Rights regulates this right. The current study scrutinizes whether the Turkish arrest and custody legislation and its execution comply with Article 5 of the Convention. The current paper consists of three chapters. The first chapter discusses the right to liberty and security of person, and the principles in restricting of this right due to criminal suspicion under the Convention. The second chapter examines the conditions and provisions related to arrest and custody measures in Turkish law and their conformity with the Convention. The last chapter analyses the compliance of domestic law with the Convention regarding the guarantees for person who is arrested and taken into custody. The present study bases its research on the European Convention on Human Rights and the case law of the European Court of Human Rights. It aims to reflect the Court's perspective by examining major decisions and in particular those relating to Turkey. The domestic law is evaluated regarding each paragraph of the Article 5 of the Convention. It is finally concluded that even though there are some deficiencies in the Turkish arrest and custody regime, it is substantially in compliance with the Convention.en_US
dc.format.extentX, 108 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYakalamatr_TR
dc.subjectGözaltıtr_TR
dc.subjectKişi özgürlüğü ve güvenliğitr_TR
dc.subjectAİHStr_TR
dc.subjectArresten_US
dc.subjectCustodyen_US
dc.subjectLiberty and security of personen_US
dc.subjectECHRen_US
dc.titleTürkiye'deki yakalama ve gözaltı rejiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması ile uyumutr_TR
dc.title.alternativeThe conformity of the arrest and custody regime in Turkey with The European Convention on Human Rights and its practiceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Devletler Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487348.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons