Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4628
Title: Katırlı dağının Bursa florası
Other Titles: Flora of Katırlı mountain (Bursa)
Authors: Kaynak, Gönül
Erdoğan, Eyüp
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Flora
Katırlı Dağı
Türkiye
Katırlı Mountain
Bursa
Turkey
Issue Date: 11-Aug-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdoğan, E. (2005). Katırlı Dağı'nın (Bursa) florası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Bursa ilinin kuzeydoğusunda yer alan Katırlı Dağı’nın florasını oluşturmaktadır. Araştırma alanından 04.04.2003-19.06.2005 tarihleri arasında, 173 farklı istasyondan toplanan, 1800 bitki örneğine dayanılarak hazırlanan, çalışma sonunda 88 familya ya ait 331 cins, 428 tür, 124 alttür ve 83 varyete saptanmıştır. Toplam takson sayısı 635’dir. 14 takson Pteridophyta bölümüne, 621 takson Spermatophyta bölümüne aittir. Gymnosperm alt bölümü 5 taksona, Angiosperm alt bölümü 616 taksona sahiptir. Bunlardan 539 takson Dikotiledon, 77 takson Monokotiledon sınıfına aittir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımları ve oranları şöyledir; Akdeniz elementi 124 (% 19.5), Avrupa-Sibirya elementi 110 (%17.3), İran-Turan elementi 8 (%1.3) ve çok bölgeli yada bölgesi bilinmeyenler 393 (% 61.9). Endemik takson sayısı 34 olup endemizm oranı %5.4’tür. En fazla takson içeren familyalar sırasıyla Asteraceae (127), Fabaceae (105), Poaceae (37) Lamiaceae (30), Brassicaceae (21), Rosaceae (21)’dir. En fazla takson içeren cinsler Trifolium (29), Vicia (19), Anthemis (14), Medicago (11), Lathyrus (10) dur. Bu çalışma sırasında dünya için yeni bir Verbascum L. taksonu tanımlanmış olup bilim dünyasına tanıtılmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıca bu çalışma sonucunda A 2 (A) karesi için yeni kayıt olan 20 takson tespit edilmiştir.
This study consist of the flora of the Katırlı Mountain located in the northeast of Bursa province. At the end of the study, based on 1800 plant specimens collected from 173 diferent stations in the research area between 04.04.2003 and 19.06.2005, 331 genera, 428 species, 124 subspecies and 83 varieties belonging to 88 families have been determined. The number of taxa collected is 635. 14 taxa belong to Pteridophyta division, 621 taxa belong to Spermatophyta division. Gymnosperm subdivision has 5 taxa, Angiosperm subdivision has 616 taxa , from which 539 taxa and 77 taxa belong to Dicotyledon and Monocotyledon respectively. The distribution of the taxa according to the phytogeographical regions and their rates; Mediterranean elements 124 (19.5), Euro-Siberian elements 110 (17.3), IranoTuranian Elements 8 (1.3) and multiregional or unknown originated 393 (61.9). The number of endemic taxa is 34 and the rate of endemism is %5.4. Abundant taxa containing families are respectively, Asteraceae (127), Fabaceae (105), Poaceae (37), Lamiaceae (30), Brassicaceae (21), Rosaceae (21). The largest genera are Trifolium (29 taxa), Vicia (19 taxa), Anthemis (14 taxa), Medicago (11 taxa) and Lathyrus (10 taxa). During that study, the new Verbascum L. was identified and prepared in order to be introduced the world science. More over at the end of the study, 20 taxa new records were found for A 2 (A) square.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4628
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198646.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons