Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4582
Title: Necil Kazım Akses'in yaşam öyküsü ile "viyola konçertosu'nun müzikal ve teknik analizi" diğer Türk bestecilerinin viyola için yazılmış eserlerine yönelik bir değerlendirme
Other Titles: The biography of the composer Necil Kazim Akses along with "the musical and technical analysis of the concerto for viola" an evaluation of the works for viola written by other Turkish composers
Authors: Çalgan, Koral
Çalgan, Görkem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Müzik Anasanat Dalı.
Keywords: Akses
Viyola
Konçerto
Analiz
Viola
Concerto
Analysis
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalgan, G. (2007). Necil Kazım Akses'in yaşam öyküsü ile "viyola konçertosu'nun müzikal ve teknik analizi" diğer Türk bestecilerinin viyola için yazılmış eserlerine yönelik bir değerlendirme. Yayınlanmamış sanatta yeterlilik çalışması. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “Sanatta yeterlik araştırma raporu” olarak hazırlanan bu çalışma değerli bestecimiz Necil Kazım Akses’in Viyola Konçertosu’nun müzikal analizi ile teknik açıdan zorluk taşıyan seçilmiş pasajlara ilişkin çalışma önerilerini içermektedir. Akses Viyola Konçertosu’ndan seçilmiş pasajlara ilişkin teknik çalışma önerileri, konservatuvarların viyola bölümünde gerek öğrenci gerekse akademisyen olarak bulunan bireylere araştırmalarında ve icraya dönük çalışmalarında yarar sağlayacak bir kaynak oluşturacağı inancı ile “Araştırma Raporu” olarak hazırlanmıştır. Konservatuvarların lisans, lisansüstü ve doktora-sanatta yeterlik müfredat programlarında yer alan Akses’in Viyola Konçertosu bu açıdan da önem taşımaktadır. Teknik çalışma önerilerinin, konçertodaki teknik güçlüklerin giderilmesinde etkili bir yol olabileceği sonucuna varılmıştır. Konçertoyu yorumlamak isteyenlere daha yararlı olabilmek için, bestecinin yazı tekniği, konçertonun temel üslup özellikleri ile partisyon incelemesi yapılarak orkestra eşliği ile viyola solosunun bağlantılarını, diyaloglarını içeren ayrıntılı bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Salt konçertoyla ilgili bir çalışmanın eksik kalacağı düşüncesiyle bestecinin yaşam öyküsü ve diğer eserlerine de yer verilmiştir. Ayrıca, diğer Türk bestecilerinin de viyola için yazdığı eserler literatür çalışması yapılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. “Araştırma Raporu”nun ikinci bölümünü oluşturan bu çalışmadan amaç: Türk bestecilerinin viyola eserlerinin belirlenmesi, bu eserlerin konservatuvarlarda görev yapan viyola eğitimcileri tarafından tanınmasını, eğitim amaçlı kullanılmasını, eserlerin viyola eğitimi dağarına alınmasını sağlamak, eserlere işlerlik kazandırmak ve böylece viyola eğitimini Türk eserleriyle de zenginleştirerek geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen verilerin sonucuna göre; 24 bestecinin 8 konçerto, 8 solo viyola eseri, 1 iki viyola için eser, 6 viyola ve keman için eser, 10 viyola ve piyano eseri, 4 viyola ve diğer çalgılar için yazılmış eserleri ortaya çıkmış ve toplamda 37 değişik tür eser belirlenmiştir.
This report is prepared as a ‘PHD Search Report’ and it includes the musical analysis and highlighted passages concerning technical difficulties of the concerto for viola written by the valuable composer Necil Kazim Akses. The report is also written as suggestions concerning the technical difficulties of the Viola Concerto by Akses, with the belief of a useful source for the students studying viola at conservatories and also academicians for their researchs and studies aiming at performing skills. The importance of the Viola Concerto of Akses comes from the fact that it has taken its place in the Bachelor’s Degree, Postgraduate and Doctorate programs of the conservatories. The suggestions concerning the difficult technical passages would be an effective way to solve the technical problems within the concerto. In order to be more helpful to the people who want to perform the concerto, detailed information were given about the composition technic, the connection and the dialog between orchestral accompaniment and the soloist by looking into the music score using the concerto’s basic music language. Since a research concerning only the concerto would not be enough, the biography and information about other works of the composer are included in the report. Plus the viola music written by other turkish composers are established by doing a wide search in viola music. The intention of this research which captures the second half of the report is for the designation of viola music of turkish composers, in order to have them recognized and used as educational source by the viola teachers in the conservatories, for them to be obtained in the educational viola library, performed and this way , contributions can be made in order to enrich the viola education with the works of turkish composers . As a result of this literature research 37 diffirent kinds of works of 24 diffirent turkish composers are established which include 8 concertos, 8 works for solo viola, 1 work for two violas, 6 works for violin and viola, 10 works for viola and piano, 4 works for viola and other instruments.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4582
Appears in Collections:Sanatta Yeterlik / Proficiency in Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204771.pdf945.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons