Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4307
Title: Böbrek tutulumu olan anca ilişkili vaskülitlerde sağkalım üzerine etkili olan faktörlerin retrospektif analizi
Other Titles: Retrospective analysis of the factors that affect survival in anca associated vasculitis with renal involvement
Authors: Yıldız, Abdülmecit
Aydın, Mehmet Fethullah
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/İç Hastalıkları Bilim Dalı.
Keywords: ANCA
Vaskülit
Gomerülonefrit
Histopatoloji
Prognostik faktörler
Vasculitis
Hlomerulonephritis
Histopathology
Prognostic factors
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, M. F. (2017). Böbrek tutulumu olan anca ilişkili vaskülitlerde sağkalım üzerine etkili olan faktörlerin retrospektif analizi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili vaskülitler sıklıkla böbrekleri etkiler ve böbrek tutulumu hastalık prognozunu etkileyen önemli bir faktördür. Böbrek ve hasta sağkalımını etkileyen demografik bulgular, laboratuvar bulguları, histopatolojik bulgular ve histopatolojik sınıflandırma gibi birçok faktör vardır. Yapılan çalışmalarda genel olarak histopatolojik sınıflandırma, normal glomerül yüzdesi ve başvuru kreatinin ve tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) düzeyleri prognoz ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı, merkezimizdeki ANCA ilişkili vaskülitli olgularda sağkalıma etki eden faktörlerin değerlendirilmesidir. Bu retrospektif çalışmaya, 1987 – 2017 yılları arasında merkezimizde böbrek biyopsi yapılan 1954 olgudan 47 ANCA ilişkili vaskülit olgusu dahil edildi. Olguların demografik, laboratuvar ve histopatolojik bulguları kaydedildi. Böbrek biyopsi materyallerindeki glomerüler bulgulara göre histopatolojik sınıflandırma yapıldı. Kresentik ve mikst gruplar yapılan çalışmalarda benzer prognostik sonuca sahip oldukları için birlikte değerlendirildi. Normal glomerül yüzdeleri hesaplandı. Elde edilen bulguların birinci yıl tedavi yanıtları (remisyon, son dönem böbrek yetmezliği, ölüm) üzerine prognostik etkileri değerlendirildi. 47 olgunun dahil edildiği çalışmamızda 17 olgu proteinaz 3 spesifik ANCA (PR3-ANCA) pozitif, 24 olgu miyeloperoksidaz spesifik ANCA (MPO-ANCA) pozitif ve 6 olgu ANCA negatif idi. Böbrek biyopsilerinin histopatolojik sınıflandırmasında %30 (n:14) fokal, %28 (n:13) kresentik, %25 (n:12) sklerotik ve %17 (n:8) mikst grup vardı. Tüm olgulara intravenöz siklofosfamid ve steroid temelli tedavi uygulandı. Histopatolojik sınıflandırmanın, normal glomerül yüzdesinin, başvuru kreatinin düzeylerinin, başvuru eGFR düzeylerinin, başvuru proteinüri düzeylerinin, başvuru c-reaktif protein (CRP) düzeylerinin birinci yıl tedavi yanıtları üzerine anlamlı etkisi saptandı (sırasıyla p=0,046, p=0,004, p=0,026, p=0,021, p=0,039, p=0,016). Fokal grupta prognoz en iyi iken sklerotik grupta ise prognozun en kötü olduğu görüldü. Normal glomerül yüzdesinin düşük olması, başvuru kreatinin düzeylerinin yüksek olması, başvuru eGFR düzeylerinin düşük olması, başvuru protein düzeylerinin yüksek olması ve başvuru CRP düzeylerinin yüksek olması kötü prognoz ile ilişkili bulundu. Böbrek biyopsisi histopatolojik bulgularının, histopatolojik sınıflandırma modelinin ve bazı laboratuvar bulgularının ANCA ilişkili glomerülonefritlerde tedavi yanıtı ve prognozu öngörmede etkili faktörler olduğu görülmektedir.
Anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) -associated vasculitis frequently affects the kidneys, and renal involvement is an important factor affecting the disease prognosis. There are many factors that affect kidney and patient survival, such as demographic findings, laboratory findings, histopathological findings and histopathological classification. Histopathological classification, percentage of normal glomeruli, serum creatinine and estimated glomerular filtration rate (eGFR) levels at diagnosis were found to be related with prognosis in the studies performed. The aim of this study is to evaluate the factors that affect survival in patients with ANCA-associated vasculitis in our center. This retrospective study included 47 patients who diagnosed as ANCA associated vasculitis of the 1954 cases who underwent renal biopsy at our center between 1987 and 2017. Demographic, laboratory and histopathological findings of the cases were recorded. Histopathological classification was performed according to glomerular findings in renal biopsy materials. Crescentic and mixed groups were evaluated together because they had similar prognostic outcome in the studies performed. The percentages of normal glomeruli were calculated. The prognostic effects on the first year treatment response (remission, end stage renal failure, death) were evaluated. In our study, which included 47 cases, 17 cases were proteinase 3-ANCA (PR3-ANCA) positive, 24 cases were myeloperoxidase-ANCA (MPO-ANCA) positive and six cases were ANCA-negative. Histopathological classification of renal biopsies showed 30% (n: 14) focal, 28% (n: 13) crescentic, 25% (n: 12) sclerotic and 17% (n: 8) mixed groups. All cases were treated with intravenous cyclophosphamide and steroid-based therapy. The effects of histopathological classifications, the percentage of normal glomeruli, serum creatinine, eGFR, CRP levels, and the amount of proteinuria on first year treatment responses were found to be statically significant (respectively; p=0,046, p=0,004, p=0,026, p=0,021, p=0,039, p=0,016). Prognosis was found to be best in the focal group, but worst in the sclerotic group. A worse prognosis was associated with low percentage of normal glomeruli; high serum creatinine levels, low eGFR levels, high serum CRP levels, and high amount of proteinuria at diagnosis. Histopathological findings of renal biopsy, histopathological classification model, and certain laboratory findings appear to be effective predictors of treatment response and prognosis in ANCA-associated glomerulonephritis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4307
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
482722.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons