Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4279
Title: Kronik hepatit-C tanılı hastalarda üçlü tedavi (telaprevir, pegile-interferon alfa ve ribavirin) rejiminin etkinliği ve güvenilirliği
Other Titles: Ithe effectivity and safety of triple therapy (telaprevir, pegile-interferon alfa and ribavirin) in patients with chronic hepatitis-C
Authors: Gürel, Selim
Pekgöz, Murat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı.
Keywords: Kronik HCV
Telaprevir
Kalıcı viral yanıt
Chronic HCV
Sustained virologic response
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pekgöz, M. (2014). Kronik hepatit-C tanılı hastalarda üçlü tedavi (telaprevir, pegile-interferon alfa ve ribavirin) rejiminin etkinliği ve güvenilirliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: HCV infeksiyonu HBV ile birlikte kronik viral hepatit nedenleri içersinde en sık yer alan etkendir. Kronik HCV infeksiyonun, uzun dönemde karaciğer sirozu ve hepatoselüler karsinomaya yol açabilmesi nedeniyle uygun ve etkin ilaçlarla tedavi edilmesi gerekmektedir. Klasik Pegile-interferon alfa ve ribavirin içeren ikili tedavi rejimi ile hastaların ancak % 40-50'sinde kalıcı viral yanıt elde edilmekteydi. Yanıtsız hastaların ikili tedavi ile yeniden tedavisi düşük kalıcı viral yanıtlara yol açmakta idi. Direkt etkili antiviral ilaç grubundan olan telaprevir proteaz inhibisyonu yaparak etki göstermektedir. Faz çalışmalarında telaprevirin, Pegile-interferon alfa ve ribavirin ile kombine edildiği üçlü tedavi rejimi ile kalıcı viral yanıt oranı %75-80'lere kadar çıkmaktadır. Aynı zamanda üçlü tedavi rejimi uygun hasta grubunda daha kısa süre tedavi imkanı sağlamaktadır. Böylece daha az yan etki görülmekte ve tedavi maliyeti azalmaktadır. Bu çalışmada kronik HCV tanısı olup üçlü antiviral tedavi (telaprevir, pegile-interferon alfa ve ribavirin) almış olan hastalarda tedavinin etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız Ocak 2013 – Eylül 2014 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda takip ve tedavi edilmekte olan kesin tanı almış toplam 50 kronik hepatit C olgusu ile yapıldı. Telaprevir, pegile-interferon alfa ve ribavirin kombinasyon tedavisi almış olan hastalar kalıcı viral yanıt ve yan etkiler açısından değerlendirildi. Belli periyodlarda hastaların HCV-RNA ve hemogram düzeyleri ölçüldü. Kalıcı viral yanıt oranı %74 olarak saptandı. Aynı zamanda sirotik hastalarda yanıt %61,5 olup ikili tedaviye göre bariz yüksek bulundu. Çalışmamızın sonucu literatürdeki diğer çalışmalarla benzer oranda idi. Sonuç olarak; kronik hepatit C infeksiyonunda, telaprevir içeren üçlü kombinasyon tedavisi, klasik Peg-IFN α ve ribavirin tedavisine göre anlamlı olarak daha iyi olup şu an için kronik HCV hastalarında standart tedavi olarak verilmelidir.
HCV infection together with HBV are the most common factors among the reasons of chronic viral hepatitis. Chronic HCV infection should be treated with appropriate and effective medications because of its potential of hepatic cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Sustained virologic response had been achieved by the dual treatment regimen involving classical Pegile-interferon alpha and ribavirin in only 40-50 % of patients. Retreatment by the dual treatment causes the lower sustained viral responses in patients who had no reponse. Telaprevir which is a member of direct acting antiviral medication group acts via protease inhibition. In phase trials, the rate of sustained viral response increases up to 75-80 % with the triple treatment regimen if telaprevir is combined with Pegile-interferon alpha and ribavirin. Also, triple treatment regimen provides an opportunity for shorter treatment duration in suitable patients. Thus, less adverse event are seen and cost of treatment can be decreased. In the present study, we aimed to assess the efficiency and safety of triple antiviral treatment (telaprevir, Pegile-interferon alpha and ribavirin) in patients diagnosed with chronic HCV. Our study included totally 50 cases diagnosed with definite chronic hepatitis C and followed and treated in Uludağ University Faculty of MedicineDepartment of Internal Medicine Gastroenterology Division between January 2013 and September 2014. The patients treated with combination of telaprevir, Pegile-interferon alpha and ribavirin were evaluated for sustained viral response and adverse events. The HCV-RNA and hemogram levels of patients were measured at regular intervals. The sustained viral response rate was 74 %. Additionally, in cirrhotic patients, the response rate was 61.5 % which was significantly higher compared to the dual treatment. The results of our study are in concordance with the rates of the other studies in literature. In conclusion, the triple combination treatment including telaprevir is significantly better than classical Peg-IFN α and ribavirin treatment for chronic hepatitis C infection and it should be given as standard treatment in chronic HCV patients for the present.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4279
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
374949.pdf511.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons