Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4263
Title: Sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı kullandıkları başetme yöntemleri
Other Titles: Student misbehaviours the primary teachers encounter in the classroom and the methods they use to cope with them
Authors: Güleç, Selma
Tolunay, Aycan Kapucuoğlu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: İstenmeyen öğrenci davranışları
Sınıf yönetimi
Student misbehaviour
Classroom management
Issue Date: 10-Mar-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tolunay, A. K. (2008). Sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı kullandıkları başetme yöntemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sınıf düzenini bozan ve ulaşılması gereken hedeflere varmayı engellen her türlü davranışı istenmeyen öğrenci davranışı diye nitelendirebiliriz. Bu davranışlar öğretimi güçleştirmekte ve bazen genç öğretmenleri meslekten dahi soğutabilmektedir. Bu araştırma, ilköğretim okulları birinci kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışlarının görülme sıklığını ve bu davranışlara karşı kullandıkları başetme yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın evrenini, Bursa ili merkez ilçelerindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla Keskin (2002) tarafından hazırlanan “Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve kullandıkları başetme yolları” konulu yüksek lisans tezinde kullanılmış bir anket araştırma için yeniden düzenlenerek oluşturulmuştur. Araştırmada 228 sınıf öğretmeninin görüşüne başvurulmuştur. Veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Anketin güvenirliğini ölçmek için “Cronbach Alpha” uygulanmış ve anketin güvenirlik kat sayısı á =0,981 bulunmuştur. Ankette beşli dereceleme ölçeği kullanılmış, verilerin analizinde frekans (f) yüzde (%), aritmetik ortalama, ki-kare, bağımsız gruplar arası “t” testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD (Tukey's Honestly Significant Difference Test) çoklu karşılaştırma testi hesaplarından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda istenmeyen öğrenci davranışlarının eğitim ve öğretimi etkileme boyutu, hangi davranışlara daha çok rastlandığı, öğretmenlerin bu davranışlarla başetmek için sıklıkla hangi yaklaşımları kullandıkları, mesleki kıdemleri, cinsiyetleri ya da mezun oldukları bölümlerin kullandıkları yöntemlere olan etkileri saptanmıştır. Ayrıca yine öğretmenlerin çalıştıkları okullardaki öğrencilerin sosyo- ekonomik durumları, sınıf mevcutları ya da cinsiyetlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarında anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığı da araştırılıp belirlenmiştir.
We can define every behaviour which spoils the regularity of the classroom and prevents the aims to be reached as a “misbehaviour”. These attidutes make it difficult to give education and even causes the young teachers to lose enthusiasm for teaching. The aim of this research was to investigate the frequency of the students’ unwanted behaviours that the teachers on the first grade duty of primary schools come across, and to clarify the methods they use to manage successfully. The study was materialized in surveillance model. Primary teachers who are on duty in primary schools, which exist in centre districts in Bursa, form the cosmos of this investigation. In this research, the questionnary that had been used before in master thesis which mentions about “Student misbehaviours that classroom teachers confront and the ways they use to cope with them” which was prepared by Keskin (2002) has been reorganized for data collection. In the study the opinions of 228 primary teaches were applied.This survey is formed in three parts. For the validity and reliability of the survey the points of views of the experts were applied. In order to measure the reliability of the survey “Cronbah Alpha” is used and coefficient of the survey is found as “a=0,981” In the survey “scale with five degrees” was used, in the analysis of the data , the frequency (f) , percentage (%), arithmetic medium, Pearson chi-square, independent samples “t” test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Turkey HSD (Tukey's Honestly Significant Difference Test) comparative analysis tests were benefitted from. At the end of the study, the dimension of the influence of the student misbehaviour in the education process, which treatments were come across mostly, which approaches the teacher benefit to cope with the behaviours, their proffesion seniority, their sex, or the impact of the department from which they graduated to the methods they use were determined. Furthermore, whether the social- economical status of the students, the total number of classrooom or their sexes differentiate in students’ attidutes were searched and defined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4263
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220994.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons