Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4241
Title: Atlarda ehrlichosisin seroprevalansı ve bazı klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi
Other Titles: Seroprevalance of ehrlichiosis in horses and evaluation of some clinical and laboratory findings
Authors: Kennerman, Engin
Aydın, Levent
Aytuğ, Nilüfer
Kaya, Güney
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü /İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: At
Ehrlichiosis
ELISA
Seroprevalans
Horse
Seroprevalance
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, G. (2007). Atlarda ehrlichosisin seroprevalansı ve bazı klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Adana, Şanlıurfa, İzmir ve Bursa illerinde bulunan atlarda ehrlichiosisin (Granulositik ehrlichiosis - Anaplasma phagocytophilum enfeksiyonu) ELISA (Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay) ile tanısının konularak, seroprevalansının belirlenmesi ve bazı klinik, laboratuvar bulguların değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmanın materyalini Bursa, İzmir, Adana ve Şanlıurfa illeri Türkiye Jokey Kulübü Hipodromları At Hastaneleri ve Şanlıurfa ilindeki yetiştirici çiftliklerinden farklı ırk, yaş ve cinsiyette toplam 350 adet at oluşturdu. Çalışmada Bursa ve İzmir bölgesinden 100 er adet, Adana ve Şanlıurfa bölgesinden 75’er adet at kullanıldı. Tüm atların klinik ve hematolojik muayeneleri yapıldı ve serum örneklerinden ELISA yöntemi kullanılarak A. phagocytophilum antikorları araştırıldı. Yapılan ELISA analizleri sonucunda çalışma materyalini oluşturan 350 atın 33 tanesinin A. phagocytophilum yönünden sero-pozitif (% 9.42), 317 tanesinin sero-negatif (% 90.58) olduğu, olduğu tespit edildi. Klinik muayene sonucunda iştahsızlık, yüksek ateş, lenf yumrularında büyüme, ikterus gibi klinik bulgular saptanan dört atın seropozitif olduğu belirlendi. Hematolojik bulgular değerlendirildiğinde A. phagocytophilum seropozitif atlarda trombosit (PLT) sayılarının sero-negatif atlardan daha düşük (p<0.01) olduğu saptandı, total lökosit (WBC), eritrosit sayısı (RBC) ve hematokrit değer (Hct) de anlamlı bir fark tespit edilemedi. Rutin biyokimyasal parametrelerdeki değişimler irdelendiğinde Anaplasma phagocytophilum sero-pozitif atlarda serum kreatinin düzeylerinin belirgin düzeyde (p<0.001) daha yüksek, albumin düzeyinin ise daha düşük (p<0.001) olduğu saptandı. Sonuç olarak, hastalığın ülkemizde seroprevalansının %9.42 olduğu ve aynı zamanda zoonotik potansiyeli olan bu enfeksiyonunun halk sağlığı açısından da önemli olabildiği dikkate alınmalıdır. Ayrıca, veteriner hekimlerin yüksek ateş, iştahsızlık, sarılık, peteşi ve ekimoz gibi belirtilerin görüldüğü olgularda tanı-ayırıcı tanı prosedüründe A. phagocytophilum enfeksiyonunu da düşünmeleri gerektiği kanısına varılmıştır.
The aim of the study was to investigate the seroprevalance of ehrlichiosis (granulocytic ehrlichiosis - Anaplasma phagocytophilum infection) in Adana, Şanlıurfa, İzmir and Bursa provinces with ELISA (Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay) and evaluation of some clinical and laboratory findings of infection. The material of the study was a total of 350 horses of different breed, age and gender from Turkish Jockey Club’s Horse hospitals which found in Bursa (n=100), Adana (n=75), İzmir (n=100) and Şanlıurfa (n=75) provinces and in some breeders farms. Clinical and hematological examinations were performed in every horse and the presence of Anaplasma phagocytophilum antibodies was tested with ELISA. According to the results of ELISA, 33 of 350 (%9,42) were sero-positive and 317 of 350 were sero-negative for Anaplasma phagocytophilum infection . When the hematological findings were evaluaed platelet count was significantly (p<0.01) lower in sero-positive horses and hematocrit, total leukocyte count, red blood cell count showed insignificantly differences between sero-negative and sero-positive horses. Four horses with clinical signs such as fever, anorexia, lymphadenopathy and icterus on clinical examination were determined as seropositive against Anaplasma phagocytophilum. Based on the results of biochemical examination serum creatinin levels were significantly (p<0.001) higher and serum albumin levels were lower (p<0.001) in Anaplasma phagocytophilum sero-positive horses. As a conclusion, the seroprevelance of Anaplasma phagocytophilum infection was found as 9,42% in Turkey and the zoonotic potential of infection was considerable for public health. Moreover, veterinarians should pay attention in their clinical practice and include Anaplasma phagocytophilum infection within the differential diagnosis of horses with high fever, lack of appetite, icterus petechia and echimosis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4241
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195332.pdf617.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons