Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4049
Title: Lokal, ileri ve metastatik meme kanseri olan hastalarda bir apoptozis göstergesi olan serum kırılmış sitokeratin 18 düzeylerinin, tedaviye yanıta ilişkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of cleaved cytukeratin 18 levels in serum of local, advanced ans metastatic breast cancer patients: as an apoptosis marker in response to treatment
Authors: Tokullugil, H. Asuman
Karaağaç, Esra
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Meme kanseri
Apoptozis
M30
Kırılmış sitokeratin 18
Breast cancer
Apoptosis
Cleaved cytokeratin 18
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaağaç, E. (2006). Lokal, ileri ve metastatik meme kanseri olan hastalarda bir apoptozis göstergesi olan serum kırılmış sitokeratin 18 düzeylerinin, tedaviye yanıta ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Sitokeratin 18, basit epitel hücreleri, intermediate filamanlarının major kompenentidir ve basit epitelin tümörlerinden kaynaklanır. CK-18, en fazla meme, prostat, akciğer, kolon ve over kanserlerinden eksprese edilir. CK 18 apoptozis esnasında kaspazlarla kırılarak, proteolitik parçalarına ayrılır. Bir monoklonal antikor olan, M30, CK18’in Asp396’da kırılan parçalarını tanır. Bu çalışmada malign meme kanserli hastalarda (n:37) serum M30 düzeyleri incelendi. Bu düzeyler ile benign meme hastalıklı (n:35) ve sağlıklı bireylerin (n:34) serum M 30 düzeyleri karşılaştırıldı. Malign meme kanserli hastalardan yalnızca 11’i neoadjuvan kemoterapi almıştı. Kemoterapi tedavisinin öncesinde ve sonrasında saptanan serum M30 düzeyleri karşılaştırılarak kemoterapinin olası etkileri değerlendirildi. Malign olgular 37 kişiden oluşurken benign ve sağlıklı kontrol grubu toplam 69 kişiden oluşmaktaydı. Serum M30 düzeyleri ELISA metodu ile ölçüldü. Kemoterapinin apoptozis indüksiyonundaki etkisini değerlendirmek için serum M30 düzeyleri ilk kemoterapiden önce ve 24 ve 48 saat sonra ölçüldü. Hem 24 hemde 48.saatlerde elde edilen M30 düzeylerinin, tedavi öncesi düzeylerden daha yüksek bulunmasına rağmen, sadece 24.saatte elde edilen M30 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmışdı (p:0,05). Metastatik meme kanserli hastaların serum M30 düzeyleri, sağlıklı, benign meme hastalığı olan ve primer meme kanserli hastalarınkinden anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0,05). Bununla birlikte primer meme kanserli hastalar ile benign meme hastalığı olanlar ve sağlıklı kişiler arasında serum M30 düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Östrojen reseptörü (ER) ve progesteron (PgR) reseptörü (-) malign meme kanserli hastaların serum M30 düzeyleri ER ve PgR (+) hastalarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksekti (p:0,03, p:0,01). Kemoterapetik ajanlarla tedavi, apoptozise neden olur. M 30 bir apoptozis markırıdır ve tedavinin başlangıcından sonra düzeyleri hasta serumunda artar. Bu çalışma sonucunda M30 düzeylerinin, tedavinin izlenmesinde , tümör progresyonunun ve rekürrens belirtilerinin erken saptanmasında, klinisyenlere yardımcı olacağı kanısına varıldı.
Cytokeratin 18 (CK 18) is a major component of intermediate filaments of simple epithelial cells and tumors derived from such cells. CK 18 is expressed by most types of carsinomas, including those of the breast, prostate, lung, colon and ovary. During apoptosis cytokeratin 18 is cleaved by caspases. A monoclonal antibody, M30, specifically recognises a fragment of CK18 cleaved at Asp396. In this study, the M30 levels in serum of patients with malign breast cancer (n:37) were investigated. These levels were compared with serum M30 levels obtained from patients with benign breast disease (n:35) and healthy subjects (n:34). Only eleven of malign breast cancer patients received neo-adjuvant chemotherapy. The possible effect of chemotherapy on serum M30 levels was evaluated by comparing the serum levels obtained before and after chemotherapy. Malign and nonmalign group (benign and control group alltogether) were consisted of 37 and 69 subjects, respectively. Levels of M30 in serum were measured by ELISA method. Serum M30 levels were determined before and 24 hours and 48 hours after the administration of first chemotherapy to assess the effect of chemotherapy on apoptosis induction (n:11). Although both M30 levels obtained 24 hours and 48 hours after the chemotherapy were higher than the pre-treated levels, only statisticaly significant difference was detected in M30 levels obtained after 24 hours (p:0,05) Patients with metastatic cancer showed significant higher levels of M30 antigen than healthy, benign breast disease controls and patient with primary breast cancer (p<0,05). However no significant difference was found in serum M30 levels between primary breast cancer and healthy groups and benign breast disease (p>0.05). Oestrogene reseptor (ER) and progesterone (PgR)-negative primary breast cancer patients had significantly higher M30 antigen levels when compared with the ER and PgR positive ones (p:0,035, p:0,014). Chemotherapeutical agent treatment induce apoptosis. M30 antigen is a apoptosis marker and increased in patient sera, after the onset of therapy. We conclude that M30 levels may help clinicians in monitoring treatment and providing early indications on recurrence and tumor progression.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4049
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193678.pdf650.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons