Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3953
Başlık: Öz kaynakların vergi kanunları açısından değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Assessment of equity capital as regards tax laws
Yazarlar: Gerçek, Adnan
Davas, Emine Ebru
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Öz kaynak
Sermaye
Yedek akçe
Kâr
Zarar
Enflasyon düzeltmesi
Equity capital
Capital
Reserve fund
Profit
Loss
Inflation correction
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Davas, E. E. (2006). Öz kaynakların vergi kanunları açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bir işletmenin var oluşunda olmazsa olmaz unsur olan öz kaynak kalemlerinin neler olduğunu ve bu kalemlerle ilgili Vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunda yer alan düzenlemeleri açıklamak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. İşletmede oluşturulan öz kaynakların amaçlarının başında, faaliyet devamlılığı, borçların finansmanı, dolayısı ile alacaklıların güvenliği vardır. Bilindiği üzere faaliyet devamlılığı için en önemli koşullardan biri finansmandır. Yabancı kaynak kullanımı ile finansmanın zorlukları düşünüldüğünde, öz kaynakların, bir işletmenin güçlü ve büyüyen bir yapıya sahip olabilmesi için büyük önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Ekonomik durum göz önüne alındığında, işletmelerin rekabet koşulları karşısında dayanıklı olabilmeleri amacıyla ve piyasanın rekabet gücünü arttırıp gelişen ekonomiye katkı sağlamalarındaki faydadan ötürü, işletme öz kaynaklarının güçlü olması hedeflenmekte ve Türk Hukukundaki düzenlemeler ile de bunun teşvik edildiği görülmektedir. Konunun öneminden yola çıkılarak çalışmada, öz kaynaklar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuş, öz kaynaklara Vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu açısından bakılarak, işletmelerin öz kaynaklarını kullanmalarında doğru adımlar atılması amacıyla konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca gelişmekte olan ekonomik yapımızın önemli bir sorunu haline gelen enflasyon karşısında öz kaynakların durumu ve öz kaynaklar açısından uygulanmakta olan enflasyon düzeltmesi uygulamaları üzerinde durulmasına da gerek duyulmuştur.
Determining the equity capital items, which are the sine qua non factors in existence of a business, and explaining the Tax laws, Turkish Trade Law and Capital Market Law and arrangements related to these items are the objectives of this study. Leading objectives of own resources built up in the business are commercial activity continuity, debt financing and consequently the confidence of creditors. As is known, one of the most important conditions for commercial activity continuity is financing. If difficulties in financing of foreign origin are considered, it is understood that own resources have a great importance for a business for having a strong and prosperous structure. When the economical conditions are considered, strong own resources are aimed for businesses because of the purpose which aims competition resistant businesses and the advantage in their contribution to the economy by increasing the competition power of the market, and also it is seen that this is promoted via arrangements in Turkish Law. In the study, own resources has been emphasized in detail, and the subject has been tried to be clarified with the correct use of own resources of businesses in mind, by handling own resources in Tax laws, Turkish Trade Law, Capital Market Law and, by setting out the importance of the subject matter. Moreover, condition of own resources against inflation, which is an important problem of our developing economical structure, and inflation correction applications, which are applied in own resources, are also required for consideration in this study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3953
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
204291.pdf1.97 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons