Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3661
Title: Path analiz tekniği
Other Titles: Path analysis technique
Authors: Ediz, Bülent
Cangür, Şengül
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Keywords: Path analizi
KAH risk faktörleri
Path diyagramı
Path analysis
Risk factors of CAD
Path diagram
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cangür, Ş. (2006). Path analiz tekniği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Path analizi tekniği, dışsal değişkenlerin içsel değişken/değişkenler üzerindeki direkt ve indirekt etkilerini path diyagramları aracılığıyla, ortaya çıkarmak için kullanılan çok değişkenli bir istatistiksel tekniktir. Bu tez çalışmasında da anjiyografi uygulanan koroner arter hastalarının (KAH) LAD darlık oranı üzerinde belirlenen bazı risk faktörlerinin direkt ve indirekt etki miktarlarını, cinsiyette göz önünde bulundurularak saptanması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik 1 Şubat- 30 Eylül 2005 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğinde anjiyosu yapılan 429 koroner arter hastası ele alınmıştır. Sonuç olarak; LAD darlık oranı üzerinde en büyük toplam etkinin tüm koroner arter hastalarında diyabet süresi olduğu bulunmuştur. Cinsiyet dikkate alındığında ise erkek hastalarda diyabet süresi iken, kadınlarda TG olduğu görülmüştür. Aynı zamanda diğer risk faktörlerinin de direkt ve indirekt miktarları elde edilmiş ve buna ilişkin yorumlar path diyagramları aracılığıyla ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.
Path analysis method is a multivariate statistical method used to discover the direct and the indirect effects of exogenous variables on endogenous variable/variables via path diagrams. The purpose of this study was to determine the direct and the indirect effect amounts of some risk factors, by taking into account the gender, on the LAD narrowness rate on the patients with coronary artery. Therefore, between February 1st and September 30th 2005, 429 patients who had the operation of angio in The Clinique of Cardiology in Uludag University Medicine Faculty were examined. The biggest total effect on LAD narrowness rate for patients with coronary artery was discovered as the span of diabetes mellitus. When gender was taken into account, while the biggest effect was the span of diabetes mellitus for male patients, it was TG for female patients. In addition, the direct and the indirect effect amounts of some risk factors were obtained and implications concerning about these effects were demonstrated with path diagrams in detail.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3661
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192742.pdf757.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons