Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3561
Title: Saanen keçilerinde geçiş dönemi boyunca metabolik profillerin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of metabolic profile tests in saanen goats during the transition period
Authors: Şentürk, Sezgin
Akkaya, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Metabolik profil test
Saanen ırkı keçi
BHBA
NEFA
Geçiş dönemi
Metabolic profile test
Saanen goats
BHBA
NEFA
Transition period
Issue Date: 15-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkaya, F. (2018). Saanen keçilerinde geçiş dönemi boyunca metabolik profillerin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sunulan çalışmada periparturient dönemdeki Saanen ırkı sağlıklı 30 keçi kullanıldı. Çalışma kapsamındaki keçilerden doğum öncesi 21, 14 ve 7. günlerde, doğum anı ve doğum sonrası 7, 14 ve 21. günlerde kan örnekleri alındı. Alınan serum örneklerinden non-esterifiye yağ asitleri (NEFA), betahidroksi butirik asit (BHBA), Total protein (TP), albümin (ALB), kan üre nitrojen (BUN), kreatinin (CREA), aspartat amino transferaz (AST), gama glutamil transferaz (GGT), sorbitol dehidrojenaz (SDH), glikoz (GLU), kolesterol (CHOL), trigliserid (TG), kalsiyum (Ca+), fosfor (P), magnezyum (Mg+) düzeyleri değerlendirildi. Çalışma süresince NEFA, SDH ve CREA değerlerinin doğum anında arttığı, CHOL ve TG değerlerinin ise doğum anında azaldığı tespit edildi. Doğumdan önceki 3 haftanın değerleri ile doğumdan sonraki 3 haftanın değerleri karşılaştırıldığında; NEFA, CHOL, GLU, TG, Ca+ (p< 0,001) konsantrasyonlarının doğumdan önceki haftalarda daha yüksek olduğu, BHBA, Mg+, ALB, GGT, AST, TP, P, BUN, SDH, CREA (p< 0,001) konsantrasyonlarının ise doğumdan sonraki haftalarda daha yüksek olduğu belirlendi. Metabolik Profil Test ile değerlendirilmeye alınmış olan bu biyokimyasal kan parametreleri sayesinde, ülkemizde yetiştiriciliği günden güne artan saanen ırkı keçilerinde bazı hastalıkların (gebelik toksemisi, hipokalsemi, infertilite, süt verimi düşüklüğü, metritis, mastitis) erken tanısına yardımcı olunup ya da bu hastalıklara yakalanma riski değerlendirilip, hayvanların sağlık durumları sürü bazında moniterize edilmiş oldu.
In the present study, 30 healthy goats were used in the periparturient period. Blood samples were collected from prepartum days 21, 14 and 7, at the time of birth and on days 7, 14 and 21 postpartum. Serum samples from non-esterified fatty acids (NEFA), betahydroxy butyric acid (BHBA), total protein (TP), albumin (ALB), blood urea nitrogen (BUN), creatinine (CREA), aspartate amino transferase glutamyl transferase (GGT), sorbitol dehydrogenase (SDH), glucose (GLU), cholesterol (CHOL), triglyceride (TG), calcium (Ca), phosphorus (P) and magnesium (Mg +) levels were evaluated. During the study, the values of NEFA, SDH and CREA increased at birth and CHOL and TG values decreased at the time of birth. When the values of 3 weeks before birth and 3 weeks after birth were compared; concentrations of BHBA, Mg +, ALB, GGT, AST, TP, P, BUN, SDH and CREA (p <0,001) were higher in the prepartum week was higher. These biochemical blood parameters, which have been taken into consideration by the Metabolic Profile Test, help our country to grow early in the day and to help early diagnosis of certain diseases (pregnancy toxemia, hypocalcemia, infertility, low milk yield, metritis, mastitis) or to assess the risk of developing these diseases , the health status of the animals was monitized on herd.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3561
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496911.pdf5.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons