Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3531
Title: The impact of technological changes on small and medium enterprises (SMEs) in Turkish agri-food industry
Other Titles: Türk tarıma dayalı gıda sanayisinde teknolojik değişimlerin küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) üzerine etkileri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü.
Parseker, Zeynep
Çetin, Bahattin
Keywords: Technological changes
Small-medium enterprises
Food industry
Turkey
Teknolojik değişimler
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler
Gıda sanayi
Türkiye
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Parseker, Z. ve Çetin, B. (2009). "The impact of technological changes on small and medium enterprises (SMEs) in Turkish agri-food industry". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 71-80.
Abstract: Food industry, as being one of the most important manufacturing industries, assists the nation to maintain a steady supply of food products. Turkish agri-food industry displayed a significant growth performance in the last few years. This study clarifies some factors influencing the growth of Turkish agri-food industry with the aim of identifying some technological changes and their impact within small-medium food enterprises in the last ten years. Information about these technological changes in Turkish food industry was realized through questionnaires and interviews. Some technological changes were determined as enlarged capacity of utilization and market share, application of Information and Communication Technologies (ICT), expansion of production lines, use of new packaging systems and participation of the work force in process improvement. It was observed that the number of food enterprises, especially small and medium, has gradually increased over the years and tackled with some problems of processing issues, technological expansion varieties, some technological changes and the factors responsible for technological changes in agrifood industries, and also, proposes how to increase the financial base of the small-medium food enterprises.
Gıda sanayi, üretim sektörlerinin en önemlilerinden biri olarak, ülkelerin düzenli bir gıda arzı sağlamasına destekte bulunur. Türkiye tarıma dayalı gıda sanayisi son yıllarda önemli bir büyüme performansı göstermiştir. Bu çalışma Türkiye tarıma dayalı gıda sanayisinin büyümesini etkileyen bazı faktörleri, Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde son on yılda meydana gelen bazı teknolojik değişimleri tanımlamak ve bunların KOBĐ’ler üzerine etkisini tanımlamak amacıyla, açıklar. Türkiye gıda sanayisinde meydana gelen bu teknolojik değişimler hakkında bilgi anketler ve görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Bazı teknolojik değişmeler, genişletilmiş kapasiteden yararlanılması ve Pazar payının artırılması bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanması, üretim hatlarının genişletilmesi, yeni paketleme sistemlerinin kullanılması ve süreç geliştirmeye iş gücünün katılması olarak belirlenmiştir.Görülmüştür ki gıda işletmelerinin sayısı özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde son yıllarda gitgide artmış ve bu işletmeler, işleme konularında ve teknolojik genişleme çeşitlerinin seçiminde bazı problemlerle karşılaşmışlardır. Bu çalışmada tarıma dayalı gıda sanayisindeki bazı teknolojik değişmeler ve bu teknolojik değişimlere neden olan faktörler belirlenip KOBİ’lerin finansal yapılarını nasıl geliştirebileceklerine dair önerilerde bulunulur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154088
http://hdl.handle.net/11452/3531
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2009 Cilt 23 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1_9.pdf81.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons