Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3477
Title: A comparative study on the use of refusals by Turkish learners of English and native speakers of English in urban and rural areas
Other Titles: Reddetme stratejilerinin kentsel ve kırsal bölgedeki İngilizce öğrenen kişiler ve ana dili İngilizce olan kişilerden tarafından kullanımı üzerine karşılaştırmalı çalışma
Authors: Genç, Zübeyde Sinem
Tekyıldız, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Dilbilim
İngiliz dili ve edebiyatı
Linguistics
English linguistics and literature
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tekyıldız, Ö. (2006). A comparative study on the use of refusals by Turkish learners of English and native speakers of English in urban and rural areas. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: This study was carried out in order to investigate the similarities and differences between the use of refusal strategies used by TLE in urban areas, TLE in rural areas, NSE in urban areas and NSE in rural areas. 101 Turkish EFL learners and 50 native speakers of English participated in the present study. In order to gather the necessary information a discourse completion questionaire (DCQ) was administered. The DCQ consists of 9 situations which may require a refusal : three invitations, three requests and three offers. For each of these three groups of situations, the subjects were in interaction with one higher, one equal and one lower status interlocutor. The data were analysed by means of pearson chisquare, correlation and Mann Whitney-U tests. Analysis of the data showed that subjects in all groups used the refusal strategies in a manner similar to one another. All the subjects seem to have similar notions of directness and indirectness in their actions with people from varied social status. In addition, it was observed that the status of interlocutor was an important factor in strategy choice for all respondent groups. It might be wrong to generalize the findings of this study since the limited number of subjects participated in it. That is why this fact should be taken into consideration when the findings are evaluated.
Bu çalışma İngilizce öğrenmekte olan Türkiye’de kentsel ve kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin ve anadili İngilizce olan Amerika’da kentsel ve kırsal bölgede yaşayan kişilerin reddetme stratejilerini kullanımlarında benzerlikler ve farklılıklar olup olmadığını ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya 101 İngilizce öğrenmekte olan Türk öğrenci ile 50 anadili İngilizce olan kişi katılmıştır. Gerekli bilgiyi toplayabilmek amacıyla söylem tamamlama anketi uygulanmıştır. Uygulanan söylem tamamlama anketi reddetme gerektirebilecek 12 farklı durumda oluşmuştur: üç rica, üç öneri ve üç davet. Her bir gruptaki durumda denekler kendilerinden biri yüksek, biri düşük ve biri de kendilerine eşit sosyal statüdeki insanla iletişim kurmuşlardır. Data analizi tüm gruplardaki deneklerin reddetme stratejilerini benzer bir şekilde kullandıklarını göstermişlerdir. Tüm denekler farklı sosyal statüdeki insanlarla olan etkileşimlerinde benzer açıklık ve dolaylılık tutumlarını sergilediler. Ayrıca, iletişimde bulunulan kişinin sosyal statüsünün bütün grupların strateji seçimlerinde önemli bir rol oynadığı gözlenmiştir. Bu çalışmaya sınırlı sayıda deneğin katılmasından ötürü, bu araştırmanın sonuçlarını genellemek yanlış olabilir. Bu nedenle, sonuçlar değerlendirilirken bu gerçek göz önünde bulundurulmalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3477
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204293.pdf937.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons