Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3436
Title: Türkiye'de ve Azerbaycan'da müzik eğitimi veren kurumların ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde verilen piyano eğitimi programlarının değerlendirilmesi
Other Titles: An evaluation of the piano education programs given at primary and secondary education levels by the music education institutions in Turkey and Azerbaijan
Authors: Bozkaya, İsmail
Hasanova, Aynur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Piyano
Piyano eğitimi
Azerbaycan’da piyano eğitimi
Piano
Piano education
Piano education in Azerbaijan
Issue Date: 18-Nov-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hasanova, A. (2008). Türkiye'de ve Azerbaycan'da müzik eğitimi veren kurumların ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde verilen piyano eğitimi programlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Türkiye’deki konservatuvarlarda ve Azerbaycan’daki konservatuvar dengi müzik eğitimi veren kurumlarda piyano eğitim programlarının içerikleri, benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulması amacıyla her iki ülkede ilgili kurumların piyano eğitimine yönelik uygulamaları değerlendirilmiş, programlar karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu araştırma, genel çerçevesi, amacı ve yöntemi bakımından durum tespitine yönelik tarama modelini esas alan betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklem grubunu, Türkiye’de Hacettepe Devlet Konservatuvarı, Bilkent Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Okulu, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Azerbaycan’da ise müzik eğitimi verilen ilköğretim okulları (8 yıllık), ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde müzik eğitimi veren okullar (11 yıllık), Güzel Sanatlar Okulları (11 yıllık) ve Müzik Kolejleri (4 yıllık) oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda her iki ülkedeki müzik kurumlarının piyano programları arasında biçim, içerik, toplam eser sayısı ve besteci çeşitliliği yönünden büyük farklar saptanmıştır. Eserlerin ağırlıklı olarak yer aldığı dönem Türkiye’de “Romantik Dönem”, Azerbaycan’da “Romantik Dönem” ve 20. yy. dönem eserleridir. Türkiye’de uygulanan piyano öğretim programlarında çağdaş Türk bestecilerinin eserlerine yer verilmekte, Azerbaycan’daki programlarda 20. yy. bestecilerin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de Azeri bestecilerin eserlerine yer verilmekte; ancak Azerbaycan’da uygulanan programlarda Türk bestecilerinin eserlerine rastlanmamaktadır. Azerbaycan’da uygulanan piyano programlarının besteci ve eser sayısı yönünden nicel olarak Türkiye’de uygulananlara göre oldukça fazla olması dikkat çekicidir. Azerbaycan’da verilmekte olan piyano eğitiminin, tarihsel süreç içinde Moskova ve Petersburg eksenli Rus ekolü ile birlikte etkileşerek ve Rus ekolünün öncülüğünde gelişip yerleştiği ve kök saldığı görülmüştür. Araştırma sonuçları doğrultusunda Türkiye’deki müzik kurumlarında piyano eğitiminin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülen öneriler oluşturulmuştur.
The present study aimed to reveal if there were any similarities or differences between the piano education programs given at the music education institutions giving music education at conservatory or equivalent levels in Turkey and Azerbaijan by both examining the contents of these programs and investigating into the applications by these institutions in both countries toward music education. This study with its framework, purpose and method was a descriptive one in that it was based on the surveying model aiming to describe, determine, reveal, etc. The sampling group of the study consisted of Hacettepe University State Conservatory, Bilkent University Faculty of Music and Performing Arts Music Preparation School, and Uludag University State Conservatory in Turkey; primary schools (8 years) and secondary schools giving professional music (conservatory) education and Fine Arts schools (11 years) and colleges (4 years) in Azerbaijan. The results of the study revealed great differences between the piano programs of the music institutions of both countries in terms of format, contents, total number of works, and composer variety. The period(s) during which the works of art were many in number was/were the ‘Romantic Period’ in Turkey and the ‘Romantic Period’and also the 20th century in Azerbaijan. While the piano programs given in Turkey included the works of contemporary Turkish composers, those given in Azerbaijan included mostly the 20th century composers. However, while the mentioned programs in Turkey included the works of Azerbaijan composers, those in Azerbaijan do not included the works of Turkish composers. Compared to the piano programs given in Turkey, those given in Azerbaijan were more in number in terms of the number of composers and works. It appeared in the end of the study that the piano education given currently in Azerbaijan remained under influence of the Moscow and Petersburg oriented Russian school within the historical process, and had interaction with it, developed in the lead of it and took root. Based on the results obtained from the research study, some suggestions were made toward the development of the music education given at the music institutions in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3436
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235738.pdf3.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons