Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/33670
Title: Barrett özofagusu ve özofagus kanserlerinde p53 protein ekspresyonu
Other Titles: p53 protein expression in Barrett's esophagus and esophageal cancers
Authors: Gürel, Selim
Görgülü, Numan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Barrett ozofagusu
Ozofagus kanseri
p53 protein
Barrett's esophagus
Esophageal cancer
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Görgülü, N. (2001). Barrett özofagusu ve özofagus kanserlerinde p53 protein ekspresyonu. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: AMAÇ: Günümüzde pek çok malign tümör gelişiminde onkogen ve tümör süpressör gen mutasyonları rol oynamakta ve bu genlerin ürünü olan onkoproteinler, immünohistokimyasal boyamalarla tümör hücrelerinde gösterilebilmektedir. Normalde apoptozisi uyaran onkoproteinlerden olan p53 proteininin mutasyonuna özofagus kanserlerinde sık rastlanmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde oldukça sık görülen ve önemli bir ölüm sebebi olan özofagus kanserlerinde p53 onkoprotein ekspresyonunun ne kadar görüldüğü, hastalığın patolojik tipi ile bir ilişki olup olmadığı ve prekanseröz bir lezyon olan Barrett özofagusundaki p53 onkoprotein ekspresyonu araştırılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: 1995-2001 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda tetkik edilerek Patoloji Bilim Dalı'nda histopatolojik olarak Barrett özofagusu veya özofagus kanseri tanısı konmuş toplam 78 hasta seçildi. Barrett özofaguslu olguların endoskopik biyopsi materyallerine immünohistokimyasal yöntemlerle Alcian-blue ve p53; özofagus adenokarsinomlu veya epidermoid karsinomlu olguların endoskopik veya ameliyat materyallerine ise sadece p53 protein ekspresyonunu gösteren boyamalar uygulandı. SONUÇ: Çalışmaya alınan 78 hastanın 23'ü Barrett özofagusu; 27'si özofagus adenokarsinomu, 28'i ise epidermoid karsinom olup, Barrett özofaguslu olgularda p53 ile pozitif boyanma % 60.8, özofagus adenokarsinomlularda % 40.7 ve epidermoid karsinomlularda % 60.7 olarak bulundu. p53 boyanma açısından Barrett özofagusu ile özofagus adenokarsinom veya epidermoid karsinom arasında bir ilişki saptanamadı. Sonuç olarak, özofagus kanserine predispozan bir faktör olan Barrett özofagusu ve gerek adenokarsinom gerekse de epidermoid karsinomlu vakalarda p53 protein ekspresyonunun bir önemi olmadığı kanaatine varıldı.
BACKGROUND/AIMS: Recently, mutations in oncogenes and tumor suppressor genes play a role in the development of many malignant tumors and oncoproteins which products of these genes can be detected in tumor cells by immunohistochemical staining. Normally, the mutation of p53 protein which triggers apoptosis is encountered very often in esophageal carcinoma. In this study, we aimed to evaluate the level of p53 oncoprotein expression in esophageal carcinoma which is more prevalent and an important cause of death in Turkey and also we aimed to investigate that ifthere is a relationship between the pathologic type of esophageal cancer and Barrett's esophagus which is precancerous lesion. MATERIAL & METHOD: Totally 78 patients with Barrett's esophagus or esophageal carcinomas have been selected for this study between 1995 and 2001. All of these patients have been diagnosed as a Barrett's esophagus or esophageal cancer in Uludag University Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology and all diagnoses have been confirmed in department of Pathology. The alcian-blue and immunohistochemical staining for p53 has been performed to the endoscopic biopsy specimens of Barrett's esophagus and also only immunohistochemical staining has been performed for p53 protein expression in the endoscopic of surgical specimens of patients with esophageal adenocarcinoma or epidermoid carcinoma. RESULTS: Of the 78 patients enrolled to study, 23 of them were with Barrett's esophagus, 27 patients with esophageal adenocarcinoma and 28 patients with epidermoid carcinoma. p53 positivity were determined in 60.8 % of Barrett's esophagus, 40.7 % of esophageal adenocarcinoma and 60.7% of epidermoid carcinoma of the esophagus. There was no relationship between Barrett's esophagus and the type of esophageal cancer for p53 staining. It was concluded in this study that the value of p53 protein expression is not significant in patients with Barrett's esophagus regarding the precancerous nature of this disease. And also there was no relationship between p53 protein expression and the type of esophageal cancer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/33670
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UZM_00540.pdf
  Until 2099-12-31
828.72 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons