Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3330
Title: Uludağ florası
Other Titles: Flora of Uludağ mountain
Authors: Kaynak, Gönül
Daşkın, Ruziye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Flora
Uludağ
Bursa
Türkiye
Uludağ Mountain
Turkey
Issue Date: 17-Mar-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Daşkın, R. (2008). Uludağ florası. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Bursa ilinin güneydoğusunda yer alan, Uludağ'ın Florası'nı kapsamaktadır.Çalışma alanından 30. 02. 1999 - 04. 11. 2007 tarihleri arasında toplanan 6500 bitki örneğinin teşhisi sonucunda 102 familya, 488 cins ve 1308 takson (886 tür, 287 alt tür, 130 varyete ve 5 hibrit) tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 30'u Pteridophyta bölümüne, 1278'i Spermatophyta bölümüne aittir. 1278 taksondan 11'i Gymnospermae 1267'si Angiospermae alt bölümündedir. 1267 taksondan 1061'i Dicotyledonae, 206'sı Monocotyledonae sınıfındadır. Bu taksonlardan 5'i kültür bitkisidir.Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ve oranları şöyledir; Avrupa-Sibirya elementi 249 (% 19. 04), Akdeniz elementi 152 (%11. 62), İran-Turan elementi 50 (% 3. 82) ve çok bölgeli ya da bölgesi bilinmeyenler 857 (% 65. 52). Endemik takson sayısı 169 olup endemizm oranı % 12. 92'dir. 169 endemik taksonun 31'i Uludağ'a özgüdür. En fazla takson içeren familyalar sırasıyla Asteraceae (173), Fabaceae (94), Lamiaceae (79), Poaceae (79), Brassicaceae (69) ve Scrophulariaceae (65)'dir. En büyük cinsler, Trifolium (25), Veronica (19), Verbascum (18), Ranunculus, Hypericum (17) ve Ornithogalum (16)'dur.Bu çalışma sırasında Paeonia L., Prometheum (A. Berger) H. Ohba ve Crepis L. cinslerine ait 3 yeni takson tanımlanmış ve bilim dünyasına tanıtılmak üzere yayına gönderilmiştir. Türkiye Florası'nda şüpheli bir kayıt olarak verilen Cirsium eriophorum (L.) Scop.'un varlığı doğrulanmış, Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata ise Türkiye Florası için yeni kayıt olarak verilmiştir.Ayrıca bu çalışma sonucunda 68'i A2 karesi için, 13'ü B2 karesi için, 1'i hem A2 hem B2 kareleri için yeni olmak üzere toplam 82 takson yeni kare kayıt olarak tespit edilmiştir.
This study consists of the Flora of Uludağ Mountain which located in the southeast of Bursa province.A total of 6500 plant specimens were collected from research area between 30. 02. 1999 and 04. 11. 2007. An identification of these specimens 102 families, 488 genera and 1308 taxa (886 species, 127 subspecies, 130 varieties and 5 hybrids) were determined. 30 taxa belong to Pteridophyta division, 1278 taxa belong to Spermatophyta division. Of the 1278 taxa, 11 are Gymnosperms, 1267 Angiosperms, from which 1061 taxa and 206 taxa belong to Dicotyledon and Monocotyledon respectively. Of these taxa, 5 are cultivars.The distribution of the taxa according to the phytogeographical regions and their rates; Euro-Siberian elements 249 (19. 04 %), Mediterranean elements 152 (11. 62 %), Irano-Turanian Elements 50 (3. 82 %) and multiregional or unknown originated 857 (65. 52 %). The number of endemic taxa is 169 and the rate of endemism is 12.92 %. Of the 169 endemic taxa, 31 are peculiar to Uludağ Mountain. The families containing abundant taxa are respectively, Asteraceae (173), Fabaceae (94), Lamiaceae (79), Poaceae (79), Brassicaceae (69) and Scrophulariaceae (65). The largest genera are Veronica L. (19), Verbascum L. (18), Ranunculus L., Hypericum L. (17), Ornithogalum L. (16).During this study, three new taxa which belong to Paeonia L., Prometheum (A. Berger) H. Ohba and Crepis L. genera, was identified and prepared in order to be introduced to the world science. The presence of the Cirsium eriophorum (L.) Scop. which is given as doubtful record in the Flora of Turkey was confirmed and Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata was given a new record for the Flora of Turkey. Moreover at the end of the study, totally 82 taxa were found as new floristic records. 1 taxon is new record for A2 and B2 squares, 68 taxa for A2 and 13 taxa for B2 is new record.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3330
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255204.pdf5.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons