Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3147
Title: Use of examples in teaching l2 word meaning with pictures
Other Titles: Yabancı dilde sözcük anlamının resimlerle öğretilmesinde örneklerin kullanımı
Authors: Öztürk, Meral
Akça, Esra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Word meaning
Example
Positive example
Negative example
Picture drawing
Sözcük anlamı
Örnek
Olumlu örnek
Olumsuz örnek
Resim
Issue Date: 20-Feb-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akça, E. (2009). Use of examples in teaching l2 word meaning with pictures. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The aim of this study was to investigate the use of examples in teaching L2 word meaning with pictures. The use of examples were investigated in terms of presenting the word meanings by means of a single positive example, multiple positive examples and multiple positive & negative examples. Picture-drawings were used as material. The study was conducted in a government school in Bursa, Turkey. The subjects were 4th grade students with beginner level of English. The subjects were divided into three groups; “the single positive example group”, “the multiple positive example group” and “the multiple positive & negative example group”. The experiment consisted of three sessions; Teaching session (included presentation and practice of target items), immediate post test session (included a matching and a translation test) and delayed post test session (included a matching and a translation test. When overall results of the groups were examined, it could be seen that “the multiple positive example group” was better for learning over “the single positive example group” , demonstrating the hypothesis that more than one examples were better for learning a word. Moreover, “the multiple positive example group” did better than “the multiple positive & negative example group”.The overall results of the experiment pointed out that cross-association among the word meanings affected the success of the subject groups.
Bu çalışmanın amacı yabancı dilde sözcük anlamının resimlerle öğretiminde örneklerin kullanımını araştırmaktı. Örneklerin kullanımı, kelime anlamlarının tekil olumlu örnek, çoklu olumlu örnek ve çoklu olumlu & olumsuz örnek aracılığı ile sunumu açısından araştırılmışır. Materyal olarak resim çizimleri kullanılmıştır. Çalışma; Bursa, Türkiye’de bir devlet okulunda yürütüldü. Denekler, İngilizce başlangıç seviyesinde olan 4. sınıf öğrencileriydi. Denekler üç guruba bölünmüştü; “tekil olumlu örnek gurubu”, “çoklu olumlu örnek gurubu” ve “ çoklu olumlu ve olumsuz örnek gurubu”. Deney üç aşamadan oluşmuştu; öğretim aşaması (hedef sözcüklerin sunumlarını ve alıştırmalarını içeriyordu), immediate post test aşaması ( bir adet eşleştirme ve bir adet çeviri testini içeriyordu) ve delayed post test aşaması (bir adet eşleştirme ve bir adet çeviri testini içeriyordu). Gurupların genel sonuçları incelendiği zaman, birden çok örneğin kelime öğrenimi için daha iyi olduğu hipotezini destekleyecek şekilde, “çoklu olumlu örnek gurubu”nun “tekli olumlu örnek gurubu”ndan öğrenmede daha iyi olduğu görülebiliyordu. Dahası “çoklu olumlu örnek gurubu”, “çoklu olumlu & olumsuz örnek gurubu”ndan daha başarılı olmuştu. Deneyin genel sonuçları, kelimelerin anlamları arasında oluşan “crossassociation”un denek gurupların başarısını etkilediğini işaret etmişti.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3147
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235278.pdf4.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons