Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3070
Title: HBsAg kantitaif düzeyi ile hepatit B'nin klinik-virolojik-serolojik durumu arasındaki ilişki
Other Titles: Relationship between quantitative HBsAg levels and clinical-virological-serological status of hepatitis B
Authors: Mıstık, Reşit
Aslan, Emel
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Hepatit B
Kantitatif HBsAg
Hepatit B doğal seyri
Hepatitis B
Quantitative HBsAg
Natural course of hepatitis B
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, E. (2012). HBsAg kantitaif düzeyi ile hepatit B'nin klinik-virolojik-serolojik durumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun klinik seyrinde HBsAg, HBeAg, anti-HBe ve HBV-DNA en önemli belirteçlerdir. HBsAg, HBV enfeksiyonunun bağışıklık ve taşıyıcılık için ayırt edici özelliğe sahiptir. Bu gün için real-time PCR ile serum HBV-DNA miktarının ölçülmesi kronik hepatit B'de taşıyıcı ve tedavi verilen hastaların antiviral tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. HBsAg kantitatif ölçümü 20 yıl önce tanımlanmasına rağmen ancak son zamanlarda kantitatif güvenilir ELISA yöntemlerindeki gelişme nedeni ile rutinde yaygın kullanıma girmiştir. Son zamanlarda birçok çalışma hepatit B tedavisi sırasında seri alınan kan örneklerindeki HBsAg titrelerinin tedavi sonucunu tahmin etmek için kullanılabileceğini ileri sürmektedir.Bu çalışma serum HBsAg kantitatif düzeyi ile hepatit B'nin klinik, virolojik ve serolojik durumu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek üzere planlanmıştır.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 01.06.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında başvurmuş ve HBV-DNA çalışılmak üzere PCR laboratuvarına gelen hastaların arşivlenmiş 240 hasta serumundan kantitatif HBsAg çalışıldı. İnaktif ? düşük replikatif ana grupta 101 hasta, bu grubun alt gruplarından HBV-DNA negatif grupta 21, HBV-DNA<2000 İÜ/ml grubunda 49 ve HBV-DNA >2000 İÜ/ml grubunda 31 hasta, HBeAg pozitif hasta grubunda 24, HBeAg negatif hepatit grubunda 33, HBeAg pozitif tedavi alan grupta 26 hasta ve bunun alt gruplarından entekavir alan grupta 14, tenofovir alan grupta 10, lamivudin alan grupta 2 hasta, HBeAg negatif tedavi alan hasta grubunda 56 hasta ve bunun alt gruplarından entekavir alan grupta 16, tenofovir alan grupta 18, lamivudin alan grupta 22 hasta mevcuttu.Serum HBsAg düzeyleri HBV enfeksiyonun faklı aşamaları ve tedavi alan gruplar arasında önemli farlılıklar gösterdi (p<0.001). İnaktif grup; HBeAg pozitif grup, HBeAg negatif hepatit grubu, HBeAg pozitif tedavi alan ve HBeAg negatif tedavi alan grup ile kendi arasında karşılaştırıldığında sırası ile p<0.001, p<0.001, p<0.001, p=0,149 olarak bulundu. HBeAg pozitif grup ile HBeAg negatif hepatit grubu, HBeAg pozitif tedavi alan ve HBeAg negatif tedavi alan grup ile kendi arasında karşılaştırıldığında sırası ile p<0.001, p<0.001, p<0.001 olarak bulundu. Kantitatif HBsAg ile HBV-DNA arasında tüm hastalar ele alındığında istatiksel olarak anlamlı ilişki varken (p<0,001) gruplar bazında ele alındığında anlamlı bir ilişki bulunmadı.
HBsAg, HBeAg, Anti-HBe and HBV DNA are the most important markers used during the course of HBV infection. HBsAg antigen is a decisive marker for carrier or immunity of HBV infection. Measuring the level of HBV DNA with real time PCR is used to evaluate the efficacy of antiviral therapy for carriers or patients receiving treatment currently. Although the quantitative measurement of HBsAg has been identified 20 years ago, only recently have entered into the routine use widespreadly because of development of reliable quantitative ELISA methods. Recently many studies propose that the serial measures of HBsAg levels during the treatment can be used to predict the consequence of treatment.This study is planned to assess the relationship between the clinical, virological and serological status of hepatitis B and the quantitative level of serum HBsAg antigen.Quantitative HBsAg was studied for 240 patients?s serum archived in Uludağ University Medical Faculty Hospital? PCR laboratory.between 01.06.2011 and 31.12.2011 who applied for HBV-DNA. İnaktif or low replicative patients group was 101, the subgroups are 21 patients is in HBV DNA negative, 49 patients in HBV DNA<2000 IU/ml and 31 patients in HBV-DNA >2000 IU/ml group; HBeAg positive group 24 patients, HBeAg negative group 33 patients, HBeAg positive receiving treatment 26 patients, and this group?s subgroups are 14 patients receiving entecavir, 10 patients receiving tenofovir and 2 patients receiving lamivudin; HBeAg negative receiving treatment 56 patients, this group?s subgroups are 16 patients entecavir, 18 patients tenofovire and 22 patients receiving lamivudine,Serum HBsAg levels showed significant differences between different stages of HBV infection, and the groups received treatment (p<0.001). Inactive group was compared with HBeAg positive group, HBeAg negative group, HBeAg positive treatment group and HBeAg negative treatment group and p<0.001, p<0.001, p<0.001, p=0.149 was found respectively. HBeAg positive group was compared with HBeAg-negative group, HBeAg positive and HBeAg negative treatment group and p<0.001, p<0.001, p<0.001 was found respectively. When HBsAg and HBV-DNA was compared there was statistically significant relationship (p<0.001) for all patients, but there was no significant association when groups was taken.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3070
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308153.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons