Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3020
Title: Yetmiş yaş ve üstü ileri evre (evre IIIB veya IV) küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda kemoterapinin etkinliğinin ve tolerabilitesinin araştırılması
Other Titles: Evaluation of chemotherapy efficiency and tolerability in elderly patients over the age of 70, with stage 3B and 4 non small cell lung cancer
Authors: Kanat, Özkan
Çubukçu, Sinem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Yaşlı
İleri evre
Kemoterapi
Küçük hücreli dısı akciğer kanseri
Elderly
Advanced stage
Chemotherapy
Non small cell lung cancer
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çubukçu, S. (2011). Yetmiş yaş ve üstü ileri evre (evre IIIB veya IV) küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda kemoterapinin etkinliğinin ve tolerabilitesinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Akciğer kanseri tüm dünyada kansere bağlı ölümlerin en sık nedenidir. Irk, cinsiyet, yaş, coğrafi ve sosyoekonomik koşullar gibi faktörler akciğer kanserinin görülme sıklığını etkilemektedir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), tüm akciğer kanserlerinin %80-%85'ini oluşturmaktadır. KHDAK olgularının büyük bir bölümü ileri evre hastalık ile prezente olmaktadır. Bu hastaların %40'ından daha fazlası ise 70 yaşın üzerinde tanı almaktadır. Bu yaş grubundaki hastaların takip ve tedavisi bir takım zorlukları kapsamaktadır. İleri yaşın bazı kanser tiplerinin klinik seyrini ve prognozunu değiştirdiği bilinmesine rağmen çok sayıda çalışma KHDAK'li hastalarda ileri yaşın prognoz üzerinde bir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Ancak yaşlanma birçok organ fonksiyonlarındaki önemli değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Bu değişiklikler ilaçların farmakokinetiğini değiştirmekte, dolayısıyla kemoterapinin tolerabilitesini ve toksisitesini etkileyebilmektedir. Çok sayıda çalışma KHDAK'li hastalarda ileri yaşın prognoz üzerinde bir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. İleri evre KHDAK'de mevcut tedavi olanaklarının hiçbirisi ile kür sağlamak mümkün değildir. Temel tedavi yaklaşımı palyatif amaçlı sistemik kemoterapidir. Yaşlı KHDAK hastalar için hangi rejimin daha uygun olduğu halen tartışılmaktadır.Bu çalışmada, ileri evre KHDAK nedeniyle tedavi almış 70 yaş ve üzeri hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiş, tedavide kullanılan rejimlerin tipi, etkinliği, tolerabilitesi ve sağkalıma olan etkisi araştırılmıştır. Toplam 84 hasta retrospektif olarak analiz edildi.Bu hastaların 76'sı (%90.5) erkek, 8'i (%9.5) kadın olup ortalama yaşı 73 (70-84) idi. Yirmi dokuz hastada (%34.5) stabil hastalık, 31 hastada (%37) progresyon, 23 hastada (%27.4) kısmi yanıt ve 1 (%1,1) hastada tam yanıt elde edildi. Medyan sağkalım 12 ay (95% Cl,9.9-16) olarak saptandı.Sonuç olarak ileri evre KHDAK'li yaşlı hastalarda kemoterapinin etkinliği gösterilmiş olup, performans skoru iyi olan hastalarda kombinasyon tedavisi uygulanmalıdır.
Lung cancer is the most common cause of cancer-related deaths in the world. Some factors like race, age, sex, geografic and social conditions effect the frequency of lung cancer. NSCLC represents 80-85% of lung cancers. Majoritis of patients are diagnosed at advanced stage. 40% of these cases occured in patients older than 70 years. Persecuation and treatment of these patients are difficult. Although it’ s known that older age effects clinical progress and prognose, in many clinical trials it’s confirm that older age doesn’t effect progress and prognose. But significant changes in organ functıon ocur with aging. These change effect the pharmocokinetıcs of drugs and consequntly may influence the tolerability and toxicity of chemotherapy. Complete response is not possible in advanced stage NSCLC with none of the current treatment modalities. Basic treatment approach is systemic palliative chemotherapy. Which treatment regimen is appropriate for elderly NSCLC patients with advanced stage is stil controversial. İn this trial, we evaluate patients aged ≥70 years who were managed with chemotherapy for advanced stage NSCLC, and the type of treatment regimen, effectiveness, tolerability and the affect to survive were investigated. Total of 84 patients analyzed retrospectively. 76 of these patients (90.5%) were male, 8 (9.5%) were female. Mean age was 73 years old. 29 patients (34.5%) had stable disease, 31 (37%) disease progression, 23 (27.4%) partial response and 1 (1.11%) complate response. Median overall survival time was 12 months (95% CI9,9-16). In conclusion we demonstrated that chemotherapy is effective in elderly patients with advanced stage NSCLC and combination therapies should be given to patients with good performance status.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3020
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307224.pdf245.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons