Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/30130
Title: Basit araç gereçlerle evde yapılan deneylerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve motivasyonlarına etkisi: Acil uzaktan eğitim örneği
Other Titles: Effects of home experiments with simple tools on scientific process skills and motivations of students: A case of emergency distance education
Authors: Çalış, Sevgül
Asa, Arzu
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
0000-0002-8608-2179
Keywords: Basit araç gereçler
Bilimsel süreç becerileri
Evde yapılan deneyler
Fen öğrenme motivasyonu
Uzaktan eğitim
Distance education
Home experiments
Science process skills
Science learning
Simple tools
Issue Date: 24-Jul-2022
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Asa, A. (2022). Basit araç gereçlerle evde yapılan deneylerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve motivasyonlarına etkisi: Acil uzaktan eğitim örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, uzaktan eğitimde basit araç gereçlerle evde yapılan deneylerin, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve fen öğrenme motivasyonları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, Bursa ili Nilüfer ilçesinde bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan 7. sınıf düzeyinde 30 kişilik bir sınıftan oluşmaktadır. Araştırmanın deseni ön test – son test kontrol grupsuz basit deneysel desen olarak belirlenmiştir. Araştırma kontrol grupsuz olduğundan yönteminde, sonuçlarının geçerliliğini ve güvenilirliğini artırmak amacıyla karma yöntemlerden yakınsayan paralel desen benimsenmiştir. Nicel veri toplama aracı olarak Bilimsel Süreç Becerileri Testi (BSBT) ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği (FÖYMÖ) kullanılmıştır ve araştırma süreci başlamadan önce ve tamamlandıktan sonra aynı test ve ölçekler kullanılarak fark oluşup oluşmadığı tespit edilmiştir. Nicel verilerin analizi SPSS programı ile sağlanmıştır. Verilerin nitel kısmını ise araştırma öncesi ve sonrasında deney grubundan araştırmacı tarafından gönüllülük esasına göre seçilmiş farklı akademik başarı düzeylerine sahip dört öğrenciyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ile araştırma boyunca tüm öğrencilerden tutulması istenen yapılandırılmamış fen günlükleri oluşturmaktadır. Yedi haftalık araştırma süresince öğrencilerin kendilerine gönderilen deney föylerine uygun şekilde, basit araç gereçler ile tasarlanan deneyleri yapmaları sağlanmıştır. Nicel verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre BSB ön test ve son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu; FÖYMÖ ön ve son test puan ortalamaları arasında ise pozitif yönlü bir fark bulunduğu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
In this study, it was aimed to determine the effect of home experiments with simple tools in distance education on students' science process skills and science learning motivation. The sample of the research consists of a class of 30 students at the 7th grade level, studying in a public school in the Nilüfer district of Bursa. The design of the study was determined as a simple experimental design by single group pretest-posttest. Since the research did not have a control group, a parallel design, which converged from mixed methods, was adopted in order to increase the validity and reliability of the results. The Scientific Process Skills Test (SPST) and the Motivation Scale for Science Learning (MSSL) were used as quantitative data collection tools, and it was determined whether there was a difference by using the same tests and scales before and after the research process was started. The analysis of the quantitative data was provided with the SPSS program. The quantitative part of the data consists of semi-structured interviews with four students with different academic achievement levels, who were voluntarily selected by the researcher from the experimental group before and after the research, and unstructured science diaries that all students were asked to keep throughout the research. During the research (seven weeks), the students were allowed to do the designed experiments with simple tools in accordance with the experiment sheets sent to them. According to the findings obtained from the analysis of the quantitative data, there is a statistically significant difference between the SPS pre-test and post-test scores; It was determined that there was a positive difference between the pre-test and post-test scores of the MSSL, but this difference was not statistically significant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/30130
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arzu_Asa.pdf4.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons