Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2970
Title: Akut koroner sendromun erken tanısında glikojen fosforilaz BB izoenziminin rolü ile trombolitik tedavinin oksidan ve antioksidan parametrelerde yol açtığı değişimin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the role of glycogen phosphorylase isoenzyme BB in early diagnosis of acute coronary syndrome and the effect of thrombolytic treatment on oxidant and antioxidant parameters
Authors: Serdar, Zehra
Altın, Aysun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Akut koroner sendrom
Glikojen fosforilaz izoenzim BB
Trombolitik tedavi
Reperfüzyon hasarı
Oksidan ve antioksidan parametreler
Acute coronary syndrome
Glycogen phosphorylase isoenzyme BB
Thrombolytic treatment
Reperfusion injury
Oxidant and antioxidant parameters
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altın, A. (2008). Akut koroner sendromun erken tanısında glikojen fosforilaz BB izoenziminin rolü ile trombolitik tedavinin oksidan ve antioksidan parametrelerde yol açtığı değişimin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Akut koroner sendrom (AKS), anstabil angina pektoris (USAP) ve akut miyokard infarktüsünü (AMI) içeren koroner arter hastalıkları tablosudur. AKS tanısı için troponinler (cTnT ve cTnI), kreatin kinaz MB (CKMB) ve miyoglobin günümüzde tercih edilen biyokimyasal belirteçler olarak kabul edilmektedir. Son zamanlarda önerilen yeni belirteçler arasında glikojen fosforilaz BB izoenzimi (GPBB), AKS'un erken tanısı için en ümit verici olanıdır. Biyokimyasal belirteçler trombolitik tedavinin başarısını izlemede de önemli bir role sahiptir. Reperfüzyon, serbest oksijen radikallerinin aracılık ettiği geçici veya kalıcı miyokardiyal hasar (reperfüzyon hasarı) ile sonuçlanabilir. Serbest oksijen radikalleri membran lipid ve proteinlerinin peroksidasyonuna neden olur. Bu çalışmanın amacı, AKS'lu hastalarda miyokardiyal iskeminin tanısında GPBB'nin tanısal etkinliğini araştırmak ve trombolitik tedavinin oksidan ve antioksidan parametreler üzerindeki etkisini göstermektir.Çalışmamıza, AKS'u düşündüren göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran 72 non?travmatize hasta alındı. Hastaların 45'ine AMI tanısı konulurken, 27 hastaya da USAP tanısı konuldu. AMI tanısı konulan hastaların 20'sine trombolitik tedavi uygulandı.cTnI, CKMB ve miyoglobin ölçümleri otoanalizörde yapıldı. Plazmada GPBB konsantrasyonunun tayini ELISA kiti kullanılarak yapıldı. Serum malondialdehid (MDA) ve vitamin E konsantrasyonları yüksek performanslı sıvı kromotografisi ile belirlenirken, diğer oksidan ve antioksidan göstergeler ile lipid parametreleri ise spektrofotometrik yöntemler ile ölçüldü.AKS'lu hastalarda GPBB, miyoglobin, CKMB ve cTnI'nın tanısal etkinliğini karşılaştırdığımızda, acil servise ilk gelişte özellikle GPBB diğer kardiyak belirteçlere göre en yüksek duyarlılık, negatif tahmin değeri ve ROC eğri altı alanı ile en düşük negatif olabilirlik oranı gösterdi. Fakat özgüllüğü daha düşüktü.Trombolitik tedavi alan AMI'lü hastalarda serum MDA, protein karbonilleri, total sialik asit ve GPBB konsantrasyonları anlamlı olarak artarken, antioksidan vitamin ve enzimler ise anlamlı olarak azaldı.Sonuç olarak, GPBB, AKS'un erken laboratuar tanısı için ümit verici bir enzimdir. Ayrıca, trombolitik tedavinin etkinliğinin non-invaziv olarak değerlendirilmesi için de kullanılabilir. Ancak GPBB rutin bir tanı aracı olarak önerilmeden önce özgüllüğü ve hızlı, otomatize ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine daha ileri araştırmalar gereklidir.Hem antioksidan parametrelerde azalma hem de oksidan parametrelerde artma trombolitik tedavi alan AMI'lü hastalarda reperfüzyon hasarının gelişiminde serbest radikal üreten sistemlerin önemini göstermektedir. Bu nedenle, bu hastalar iskemi-reperfüzyon hasarının önlenmesi için antioksidan vitaminlerin uygulanmasından yarar sağlayabilir.
Investigation of the Role of Glycogen Phosphorylase Isoenzyme BB in Early Diagnosis of Acute Coronary Syndrome and the Effect of Thrombolytic Treatment on Oxidant and Antioxidant ParametersAcute coronary syndrome (ACS) encompasses a spectrum of coronary artery diseases, including unstable angina pectoris (USAP) and acute myocardial infarction (AMI). For the diagnosis of ACS, troponins (cTnT and cTnI), creatine kinase MB (CKMB) and myoglobin are currently regarded as the preferrred biochemical markers. Among the recently proposed new markers, glycogen phosphorylase isoenzyme BB (GPBB) is the most promising marker for the early diagnosis of ACS and could probably act as a marker of ischemia. Biochemical markers will also have an important role in monitoring the success of thrombolytic therapy. Reperfusion may result in transient or permanent myocardial injury (reperfusion injury), assumed to be free oxygen radical mediated. Free oxygen radicals cause peroxidation of the membrane lipids and proteins. The aim of this study was to investigate the diagnostic performance of GPBB in identifying myocardial ischemia in patients with ACS and to show the effect of the thrombolytic therapy on the oxidant and antioxidant parameters.We included 72 non-traumatized patients arriving at the emergency department with chest pain suggestive of ACS. Forty five patients had an AMI and 27 patients had USAP. Twenty of the patients who had AMI diagnosis has undergone thrombolytic therapy.The measurements of cTnI, CKMB and myoglobin were done by using an automatic analyzer. Determination of GPBB concentrations in plasma was performed by using a commercially available ELISA kit. While serum malondialdehyde (MDA) and vitamin E concentrations were determined by the high-performance liquid chromotography, other oxidant and antioxidant markers and the levels of lipid parameters were measured by using spectrophotometric methods.When we compared the diagnostic performances of GPBB, myoglobin, CKMB and cTnI in patients with ACS, on emergency admission, especially GPBB showed the highest sensitivity, negative predictive value and receiver-operating characteristic (ROC) area under curve and the lowest negative likelihood ratio compared to other cardiac biomarkers, but it showed lower specificity.While serum MDA, protein carbonyls, total sialic acid and GPBB concentrations were significantly increased, serum antioxidant vitamins and enzymes were significantly decreased in AMI patients receiving thrombolytic therapy.In conclusion, GPBB is a promising enzyme for the early laboratory detection of ACS. Also, it may be useful for assessing the effectiveness of thrombolytic therapy non?invasively. However, further studies on specificity and development of a fast, automated assay are necessary before GPBB can be recommended as a routine diagnostic tool.Both reduction in antioxidant parameters and elevation in oxidant parameters indicate the significance of free radical generating processes in reperfusion injury in AMI patients receiving thrombolytic therapy. Therefore, these patients may benefit from administration of antioxidant vitamins for prevention of ischemia-reperfusion injury.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2970
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289297.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons