Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2867
Title: İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin demokratik tutum geliştirmesinde aile, öğretmen ve okul yönetimini algılama biçimleri
Other Titles: 6th and 7th grade students' perceptions of family, teacher and school administration on their democratic attitude development
Authors: Güleç, Selma
Baran, Sibel Saygı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Eğitim ve öğretim
Aile tutumu
Davranış
Demokrasi eğitimi
Demokratik tutum
Eğitim
Okul yönetimi
Tutumlar
Öğrenci davranışı
Öğretmen tutumu
İlköğretim
Education and training
Family attitude
Behavior
Education of democracy
Democratic attitude
Education
School administration
Attitudes
Behavior of student
Teacher attitude
Primary education
Issue Date: 12-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baran, S. S. (2010). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin demokratik tutum geliştirmesinde aile, öğretmen ve okul yönetimini algılama biçimleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin demokratik tutum geliştirmelerinde aile, öğretmen ve okul yönetimini algılama biçimlerini belirlemektir. Tarama modelinde yapılmış bu araştırmada öncelikle kuramsal temeller incelenmiştir. Daha sonra, literatürden yararlanılarak, öğrenciler için bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırma dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kuramsal temellere ayrılmıştır. Bu amaçla; demokrasi, okul ve aile ortamın demokrasi eğitimi açısından önemi ve ortamsal özellikleri irdelenmiş ve araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayım ve sınırlılıkları belirtilmiştir. İkinci bölüm, araştırmanın yöntemine ayrılmış; evren ve örneklem, veri toplama ve analiz teknikleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, araştırma sonunda ulaşılan bulgular tablolar halinde özetlenmiş; SPSS (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı)’ten yararlanarak analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde başlıca; frekans ve yüzde dağılımı ile χ2 (Chi Square) Testleri kullanılmıştır. Son bölümde ise araştırmanın sonuçları belirtilip okul ve aileyi demokrasi eğitiminde daha etkin kılmak için öneriler getirilmiştir.
The main goal of this research was to determine 6th and 7th grade students’perceptions of family, teacher and school administration on their democratic attitude development. The research was based on descriptive model. First, the conceptual context of the research was constructed and then questionnaire was deloped in order to collect the necesary data. For this aim, related literatures on the subject were studied. The research was divided into four chapters. In the first chapter, the problem, goals, importances, assumptions and constraints of the research were described. The conceptual base of the research was examined. The second chapter explained the research methodology, which describes the population, sample, and the process of the research. In the thirth chapter, the collected data were analysed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows. This process included different statistical techniques like frequency distribution, percentage, χ2 (Chi-square) tests. In the last chapter, conclusions of the research were drawn from the data analyses and the conceptual base.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2867
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262884.pdf2.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons