Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2847
Title: Lokal ileri meme kanserinin neoadjuvan kemoterapisinde epirubisin, dosetaksel ve sisplatin kombinasyonunun etkinliği ve güvenirliliği
Other Titles: Effectiveness and safety of epirubicin, docetaxel and cisplatin combination in the neoadjuvant treatment of locally advanced breast cancer
Authors: Kanat, Özkan
Avcı, Nilüfer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.
Keywords: Meme kanseri
Neoadjuvan tedavi
Sisplatin
Breast cancer
Neoajuvan chemotherapy
Cisplatin
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, N. (2012). Lokal ileri meme kanserinin neoadjuvan kemoterapisinde epirubisin, dosetaksel ve sisplatin kombinasyonunun etkinliği ve güvenirliliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, erken ve lokal ileri evre meme kanserinin neoadjuvan tedavisinde epirubisin, dosetaksel ve sisplatin kombinasyonunun etkinlik ve güvenirliliğini değerlendirmeyi amaçladık.Mart 2010-Mart 2011 tarihleri arasında meme kanseri tanısı ile neoadjuvan tedavi olarak 3 haftada bir ETC (epirubisin 60mg/m2, dosetaksel 60mg/m2 ve sisplatin 60mg/m2) kombinasyonu almış olan 42 kadın hasta çalışmaya alındı. Olguların 37'si toplam 6 kür ETC almıştı.Hastaların ortalama yaşı 48 (23-73) idi. En sık gözlenen histolojik tip, invaziv duktal kanserdi (%88.1). Tedavi öncesi ortalama tümör çapı klinik olarak 3.13 cm ve radyolojik olarak 2.74 cm idi. ETC ile primer tedavi sonrası objektif cevap oranı (CR+PR) %78.6, patolojik tam yanıt oranı %42.8 idi. Primer kemoterapisi tamamlanan hastaların 40'na meme koruyucu cerrahi yapıldı.Başlıca rastlanan toksisite hematolojik toksisite idi. Tedavi ile ilişkili ölüm yoktu. Ortalama 17 aylık (13-21 ay) izlem süresinde nüks tesbit edilen hasta olmadı.ETC kombinasyonu meme kanserinin neoadjuvan tedavisinde yüksek yanıt oranı oluşturması ve tolerabl olması nedeniyle tercih edilebilir bir kemoterapi rejimidir. Uzun dönem sağ kalım sonuçlarının elde edilmesi ile bu rejimin etkinliği netlik kazanacaktır.
In this study, we aimed to evaluate the effectiveness and safety of epirubicin, docetaxel, and cisplatin combination in the neoadjuvant treatment of early and locally advanced breat cancer.42 female patients were included in this study who were neoadjuvantly treated with the ETC combination ( epirubicin 60 mg/m², docetaxel 60 mg/m², and cisplatin 60 mg/m²) every three weeks between March 2010 and March 2011 provided having the diagnosis of breast cancer. 37 of the cases had 6 cycles of ETC.The mean age of patients is 48 years ( 23-73). Most common histologic type was invasive ductal carcinoma (%88.1). Pretreatment mean tumor size was 3.13 cm clinically and 2.74 cm radiologically. After primary treatment with ETC, objective response rate ( CR+PR) was 78,6% and pathological complete response rate was 42,8%. 40 patients had breast preserving surgery after completion of primary chemotherapy. The most common side effect was hematologic toxicity. There wasn?t any treatment related death. There was no recurrence in any patient after mean follow-up of 17 months (13-21 months)Combination of ETC chemotherapy can be preferred in neoadjuvant treatment of breast cancer because of high response rate and tolerability. Effectiveness of this regimen will be confirmed after getting long-term survival rates.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2847
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303476.pdf486.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons