Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2830
Title: Holstein erkek danalarda karkas özellikleri, et verimi ve kalitesini etkileyen genlerin belirlenmesi ve bu genlerin verimler ile ilişkisi
Other Titles: Assessment of the genes that affect carcass characteristics, meat yield and quality and the association of the genes with yields in Holstein bulls
Authors: Balcı, Faruk
Ardıçlı, Sena
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Polimorfizm
PCR-RFLP
Karkas özellikleri
Et kalitesi
Holstein
Polymorphism
Carcass characteristics
Meat quality
Issue Date: 17-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ardıçlı, S. (2015). Holstein erkek danalarda karkas özellikleri, et verimi ve kalitesini etkileyen genlerin belirlenmesi ve bu genlerin verimler ile ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Holstein ırkı erkek sığırlarda CAPN1- G316A, CAPN1- V530I, CAST- S20T, LEP- A80V ve GHR- S555G polimorfizmlerinin frekanslarının belirlenmesi ve bu polimorfizmlerin bireysel ve/veya ikili interaksiyonlarının canlı ağırlık, karkas özellikleri ve et kalitesi özelliklerine etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 14-21 aylık yaşlarda kesilen 400 baş Holstein ırkı erkek dana kullanılmıştır. Alınan kan örneklerinden PCR-RFLP yöntemi ile genotiplendirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Canlı ağırlık, sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları, karkas randımanı, kabuk yağı kalınlığı, MLD alanı, mermerleşme derecesi, pH, et rengi ve karkas ölçüleri kaydedilmiştir. Rastgele örnekleme metodu ile seçilen 50 hayvanda et kalitesi parametreleri incelenmiştir. CAPN1- G316A polimorfizminin; canlı ağırlık, sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları (p<0,001), karkas randımanı, kabuk yağı kalınlığı, iç göğüs derinliği, but uzunluğu (p<0,05), MLD alanı, karkas uzunluğu, but çevresi ve et tekstürü özelliklerini (p<0,01); CAPN1- V530I polimorfizminin ise L* değeri ve pişirme kaybı (p<0,05) ile tekstür özelliğini (p<0,001) etkilediği belirlenmiştir. CAST- S20T polimorfizminin; canlı ağırlık, iç göğüs derinliği ve b* değeri üzerinde etkilidir (p<0,05). GHR- S555G polimorfizmi; pH, a* değeri ve pişirme kaybı değerlerini etkilemiştir ( p<0,01). LEP- A80V polimorfizmi ile incelenen özellikler arasında istatistiksel düzeyde ilişki gözlenmemiştir. CAST- S20T x LEP- A80V interaksiyonu karkas randımanını; CAPN1- V530I x GHR- S555G ve LEP- A80V x GHR- S555G interaksiyonları pH değerini; CAPN1- G316A x CAPN1- V530I ile CAPN1- V530I x CAST- S20T interaksiyonlarının ise but çevresini istatistiki düzeyde etkilediği belirlenmiştir (p<0,01). Bu çalışmada etkileri belirlenen polimorfizmlerin et verimi ve kalitesinin ıslahında kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
The aim of this study was to investigate the bovine CAPN1- G316A, CAPN1- V530I, CAST- S20T, LEP- A80V and GHR- S555G polymorphisms frequencies and to identify individual and/or interaction effects of these polymorphisms on the live weight, carcass characteristics and meat quality of Holstein bulls. In this study 400 Holstein bulls slaughtered at age 14-21 months were used. PCR-RFLP method was carried out from blood samples for genotyping. Live weight, hot and chilled carcass weight, dressing percentage, back fat thickness, MLD area, marbling score, pH, meat color and carcass measurements. Meat quality parameters were determined from 50 bulls that was randomly selected. CAPN1- G316A polymorphism significantly affected live weight, hot and chilled carcass weight, dressing percentage, back fat thickness, inner chest depth, rump height (p<0.05), MLD area, carcass length, rump width and meat texture (p<0.01); CAPN1- V530I polymorphism significantly affected L* value and cooking loss (p<0.05) and meat texture (p<0.001). CAST- S20T polymorphism was significantly associated with live weight, inner chest depth and b* value (p<0.05). GHR- S555G polymorphism was significantly affected pH, a* value and cooking loss (p<0.01). CAST- S20T x LEP- A80V interaction was significantly associated with dressing percentage; CAPN1- V530I x GHR- S555G and LEP- A80V x GHR- S555G interactions were significantly associated with pH and CAPN1- G316A x CAPN1- V530I and CAPN1- V530I x CAST- S20T interactions were significantly associated with rump width (p<0.01). Consequently, the polymorphism effects that were inspected may be used for selection programmes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2830
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406192.pdf7.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons