Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2828
Title: Yeni nesil antipsikotik kullanan şizofreni spektrum bozukluğu olan hastalarda metabolik parametrelerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of metabolic parameters in patients with schizophrenia spectrum disorder using new generation antipsychotics
Authors: Kırlı, Selçuk
Aydın, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Metabolik sendrom
Şizofreni
Diabetes mellitus
Metabolic syndrome
Schizophrenia
Diabetes mellitus
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, A. (2009). Yeni nesil antipsikotik kullanan şizofreni spektrum bozukluğu olan hastalarda metabolik parametrelerin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı yeni nesil antipsikotik kullanan bir grup şizofreni ve diğer psikotik bozukluk gruplarında yer alan hastada metabolik sendrom ve ilişkili bozuklukların sıklığının araştırılmasıdır. Çalışmaya yeni nesil antipsikotik kullanan 67 hasta dahil edildi ve demografik bilgiler ve hastalık öyküsü alındı. Pozitif ve Negatif Sendrom Skalası (PANSS) ölçeği uygulandı ve metabolik sendrom ile ilgili biyokimyasal ölçümleri (OGTT, trigliserid vb.) yapıldı.Çalışmaya alınan hastaların %34'ü metabolik sendrom tanısı almıştır. Bel çevresi genişliği (%58) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-K) seviyesi düşüklüğü (%60) en sık izlenen metabolik sendrom parametreleri olarak belirlenmiştir. Diabetes mellitus (DM) %7, prediyabet %9 oranında saptanmıştır. Çalışmamızda, hastalarda insülin direnci ile obezite ve metabolik sendrom arasında pozitif ilişki olduğu izlenmiştir.Sonuç olarak şizofreni ve diğer psikotik bozukluk gruplarında yer alan hastalar, hastalığın doğası ve tedavide kullanılan yeni nesil antipsikotik ilaçların metabolik yan etkileri nedeniyle metabolik sendrom açısından risk altındadırlar. Yeni nesil antipsikotiklerin santral obeziteye yol açarak insülin direnci oluşturmalarının, metabolik sendroma neden olmalarında temel etken olduğu düşünülmüştür.
The aim of this study is to examine the frequency of metabolic syndrome related disorders in a group of patients with schizophrenia and other psychotic disorders. 67 patients using new generation antipsychotics were included in the study and demographic data and history of disorder were documented. Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) was applied and biochemical analyses related to metabolic syndrome (OGTT, triglyceride etc) was studied.%34 of the patients included the study were diagnosed as metabolic syndrome. Increased waist circumference (58%) and low high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) levels (60%) were most frequently seen metabolic syndrome parameters. Diabetes mellitus (DM) and prediabetes rates were 7% and 9%, respectively. In our study, positive relation was observed between obesity and metabolic syndromeIn conclusion, the schizophrenia and other psychotic disorder patients are under risk of metabolic syndrome because of nature of disorder and metabolic side effects of new generation antipsychotics. Insulin resistance generating effect of new generation antipsychotics, secondary to giving rise to central obesity, is thought to be the main factor favoring metabolic syndrome.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2828
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307199.pdf5.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons