Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2817
Title: Hipotermi ve warfarin uygulanan şiddetli femoral arter kanamalı sıçan modelinde Chitosan Linear Polymer (Celox®)' in hemostatik etkinliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the hemostatic effectiveness of lineer polymer chitosan (Celox®) on an experimental model of warfarin and hypothermia applied rat with severe femoral artery bleeding
Authors: Büyükcoşkun, Naciye İşbil
Köksal, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Celox®
Kanama kontrolü
Hipotermi
Warfarin
Bleeding control
Hypothermia
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köksal, Ö. (2009). Hipotermi ve warfarin uygulanan şiddetli femoral arter kanamalı sıçan modelinde Chitosan Linear Polymer (Celox®)' in hemostatik etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada şiddetli femoral arter kanamalı sıçan modelinde hem hipotermik koşullarda hem de warfarin tedavisi altındaki sıçanlarda, bir hemostatik ajan olan Celox®'un hemostatik etkinliğinin araştırılması, ayrıca Celox®'un hemostatik etkinliğinde trombositlerin rolünün ortaya çıkarılması amaçlandı.Deneylerde 200-350 gram ağırlığında 68 adet Sprague-Dawley cinsi dişi sıçan kullanıldı. İlk grupta normotermi + bası, 2. grupta normotermi + Celox®, 3. grupta hipotermi + bası, 4. grupta hipotermi + Celox®, 5. grupta normotermi + warfarin + bası, 6. grupta normotermi + warfarin + Celox® uygulandı. Ayrıca sadece bası ve Celox® uygulanan iki grupta kanatma öncesi ve sonrası alınan kanlarda ADP ile uyarılan trombosit agregasyonları değerlendirildi.Celox® tüm gruplarda kanama kontrolünü tam olarak (8/8) sağladı ve bası sayısı açısından değerlendirildiğinde; normotermide 7/8, hipotermide 4/8 ve warfarin tedavisinde ise 6/8 sıçanda 1. basıda kanama durdu. Celox uygulanan bu grupların, sadece bası uygulanan grupta elde edilen sonuçlarla aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (sırasıyla; p=0.001, 0.002 ve 0.000). Sadece bası uygulanan 3 grupta hemostaz süresi ort. 90±00 sn iken, Celox® bu süreyi azaltarak, normotermide ort. 33.8±10.6 sn, hipotermide ort. 48.8±22.3 sn ve warfarin tedavisinde ort. 37.5±13.9 sn `ye indirdi (sırasıyla p= 0.004, 0.005 ve 0.044). Trombosit % maksimum amplitüd değeri, kanatma sonrasında bası grubunda %17.3 artarken Celox® grubunda %0.5 azaldı.Sonuç olarak; bu çalışmada kullanılan Celox®, sadece normotermide değil aynı zamanda hipotermide ve bir oral antikoagülan ajan olan warfarin kullanımında da etkili kanama kontrolü sağlamakta ve belirgin olarak hemostaz süresini kısaltmaktadır. Bulgularımıza göre Celox®'un kanama kontrolündeki etkinliğinde trombosit agregasyonunun rolü olmadığı düşünülmektedir.
In this study, the hemostatic effectiveness of Celox® as a hemostatic agent on rats for both under hypothermia and warfarin treatment and the role of platelets on hemostatic effect of Celox® were investigated.Totally 68 Sprague-Dawley female rats weighted 200-350 g were used for the study. Six experimental study groups constituted as; 1.group: normothermia+compression,2.group:normothermia+Celox®,3.group:hypothermia+compression, 4.group: hypothermia+ Celox®, 5.group: normothermia+warfarin+compression and 6.group: normothermia+ warfarin+Celox®. Platelet aggregation stimulated by ADP was evaluated at blood samples of compression and Celox® groups before and after bleeding.Celox® has provided effective hemorrhage control in all 3 groups. At first compression, hemorrhage at 7 of 8 rats at normothermia group, 4 of 8 rats at hypothermia group and 6 of 8 rats at warfarin group was stopped. There were statistically significant differences between groups for only compression and Celox® (p=0.001, 0.002 and 0.000 respectively). The mean homeostasis time at the groups that compression applied only was 90±0.0 sec, while this time was reduced at the groups on which Celox® was applied. Homeostasis time was 33.8±10.6 sec at normothermia group, 48.8±22.3 sec for hypothermia group and 37.5±13.9 sec for warfarin group (p= 0.004, 0.005 and 0.044 respectively). Platelet maximum amplitude value increased 17.3% at compression groups and decreased 0.5% at Celox® groups.In conclusion, Celox® provides effective hemorrhage control at normothermia and also at hypothermia and an oral anticoagulant agent warfarin use and shortens hemostasis time significantly. According to our findings platelet aggregation has no role at bleeding control of Celox®.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2817
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
247302.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons