Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2729
Başlık: Metastatik mide kanserinde taksan içeren tedaviler ile taksan içermeyen tedavilerin etkinliklerinin karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Comparison of efficacy of treatment modalities containing taxane and non-taxane in advanced gastric cancer
Yazarlar: Kanat, Özkan
Aksoy, Savaş
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Taksan
Metastatik mide kanseri
Taxane
Metastatic gastric cancer.
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aksoy, S. (2012). Metastatik mide kanserinde taksan içeren tedaviler ile taksan içermeyen tedavilerin etkinliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada metastatik mide kanserli hastalarda taksan içerentedaviler ile taksan içermeyen tedavilerin etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü'ndeOcak 2012-Haziran 2012 tarihleri arasında metastatik mide kanseri nedeniyle takip edilen 146 hasta dahil edildi (E:106, K:40). Çalışmaya dahil edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak analiz edildi. Bu hastaların 86'sı taksan içeren 60'ı taksan içermeyen kemoterapi rejimi alan hastalardı. İkigrup kendi arasında progresyona kadar geçen süre, genel sağkalım süresi ve tedaviye yanıt bakımından karşılaştırıldı.Genel sağkalım süresi; taksan alan hastalar için 9,2 ay, taksanalmayan hastalar için 9,9 ay bulundu (p=0,62). Progresyona kadar geçen süre taksan alan hastalar için 9,1 ay, taksan almayan hastalarda 8,7 ay bulundu (p=0,46). Tedaviye yanıt oranları (kısmi yanıt+tam yanıt) taksan alan hastalarda %6 iken taksan almayan hastalarda %7 idi (p=0,14).Bu retrospektif analiz, metastatik mide kanseri tedavisinde taksan içermeyen rejimlerin, taksan içeren rejimler kadar etkili olduğunu göstermiştir.
The aim of our study was comparison of the effects of taxane andnon taxane containing regimens in patients with metastatic gastric cancer.One hundred and forty six patients (106 male and 40 female) withmetastatic gastric cancer who were followed in Uludağ University, School of Medicine, Department of Oncology between January 2002 and June 2012 were included in this study. Patient data were retrospectively analyzed. 86 of 146 patients were treated with taxane-containing chemotherapy regimens, 60patients were treated with non-taxane containing chemotherapy regimens. Two groups were compared in terms of time to progression, overall survival and response (complete and partial) to therapy. Patients treated with taxane containing regimens and non-taxane containing regimens had similar overall survival (9.2 months and 9.9 months respectively, p=0.62), time to progression (9.1 months and 8.7 months respectively, p=0.46), and response rate (6% and 7% respectively, p=0.14).Our study showed that non-taxane based regimens are as efficientas taxane-based regimens.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2729
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
319190.pdf689.39 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons